Consum

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

OMIC

Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) s’ofereixen els següents serveis:

 • Assessorament, orientació i informació a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i sobre les formes d’exercir-los.
 • Anàlisi, gestió i tramitació de consultes, queixes i reclamacions i denúncies.
 • Realització de mediacions per trobar una solució a una reclamació concreta.
 • Distribució i difusió de material informatiu (campanyes d’informació tant a les persones consumidores com a empresaris i professionals).
 • Xerrades i campanyes d’informació i educació als consumidors.
 • Informació als establiments del municipi en relació als seus drets i obligacions en matèria de consum.

Qui pot adreçar-se a l’OMIC?

Ciutadans i ciutadanes empadronats a Olesa de Montserrat; persones no empadronades a Olesa de Montserrat que hagin adquirit productes, béns o serveis en establiments situats al municipi; i autònoms i microempreses quan la problemàtica sigui amb empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continu (llum, aigua, gas, telecomunicacions, serveis bancaris o assegurances). 

Quins tràmits fa l’OMIC?

 • CONSULTES: Pots consultar qualsevol qüestió relacionada amb consum. 
 • QUEIXES: Com a persona consumidora pots posar en coneixement de l'OMIC el teu descontentament cap a un establiment, un servei o un producte, sense que se'n derivi una reclamació o una denúncia. En aquest cas, l'OMIC transmet la queixa a l’establiment perquè ho pugui tenir en compte en la millora de la seva activitat.
 • DENÚNCIES: Pots dirigir-te a l’OMIC si vols que s’investiguin uns fets que penses que incompleixen la normativa de consum: venda de productes no autoritzats o perillosos, manca de fulls de reclamació en una empresa, una publicitat enganyosa...
 • RECLAMACIONS: Una reclamació és l’exposició d'uns fets que la persona consumidora fa davant un establiment comercial amb l'objectiu d'obtenir la reparació d'un dany, el rescabalament d'una determinada quantitat, la rescissió d'un contracte o l’anul·lació d'un deute. En primer lloc, sempre t’has de dirigir directament a l’empresa amb la qual has tingut el problema i efectuar la reclamació mitjançant el Full de Reclamació, enviant un burofax o una carta certificada a l’establiment amb justificant de recepció o trucant a l’empresa per registrar la reclamació amb un número d’incidència quan es tracti d’una empresa de serveis bàsics (energia, telecomunicacions i serveis financers).  Un cop feta aquesta reclamació, l’empresa té 30 dies per donar-te una resposta. Si no ho fa, o la resposta no és l’esperada, pots presentar una reclamació a l’OMIC per tal que sigui estudiada i si es el cas, iniciar el procés de mediació.
 • MEDIACIONS: És un procediment senzill i voluntari. Des de l’OMIC ens posem en contacte amb l’empresa per tal d’arribar a un acord. La persona que fa de mediadora posa davant de cadascuna de les parts la posició de l'altra, per tal que siguin els mateixos interessats els que arribin a una solució que els sigui satisfactòria. Per sol·licitar una mediació, és necessari haver posat prèviament una reclamació a l’empresa sense haver obtingut resposta o que aquesta sigui negativa.
 • DERIVACIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM: És un sistema gratuït de resolució extrajudicial de conflictes que es pot utilitzar en aquells casos que no s’arribi a un acord de mediació. Les parts sotmeten la controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Els òrgans competents per realitzar els arbitratges de consum són les Juntes Arbitrals de Consum.

Quins són els temes que tracta l'OMIC?

Totes les qüestions relacionades amb la compra de béns i de productes i la utilització de serveis com ara:

 • Compra de productes en establiments comercials, on line, venda a distància,  fora d’establiment mercantil...
 • Serveis a les persones
 • Serveis d’assistència tècnica
 • Compra i reparació de vehicles
 • Prestació de serveis a domicili (paletes, pintors, fusters, llauners, ....)
 • Assegurances
 • Serveis bancaris
 • Serveis bàsics (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, ...)
 • Serveis turístics (hotels, agències de viatges, companyies aèries, ...)
 • Altres

Horari de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor:

Els dijous de 15 a 19 h

Darrer dijous de cada mes: de 10.00 h a 14.00 h (excepte festius i mes d'agost)

Cal demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a consum@olesademontserrat.cat o trucant al 937780050 Opció 3 (Promoció Econòmica)

Lloc: Carrer Ample, 25, Edifici Cal Rapissa