Accés a la informació pública

Què és el dret d’accés a la informació pública?

Què és el dret d’accés a la informació pública? 

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Qui el pot exercir? 

Si sou una persona més gran de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.

Quina informació publica puc demanar? 

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.

He de motivar la meva sol·licitud? 

No caldrà cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a aquesta informació

Com exerceixo el meu dret d'accés a la informació pública?

Cal entrar petició amb instància específica al Registre general de l'Ajuntament.

Preguntes freqüents

1.- En què consisteix el dret a la informació pública?

El dret d’accés a la informació pública és un dret que es reconeix a totes les persones majors de setze anys sense que sigui necessari justificar un interès personal o motivar la sol·licitud. Aquest dret consisteix en el poder d’accedir a la informació que disposa l’Administració i que és pública, i està regulat en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant, Llei 19/2014).

2.- Què és un portal de transparència?

El portal de transparència d’una institució pública és el web on aquesta difon la informació pública d’interès per a la ciutadania. A Catalunya, el web http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici/ recull, entre d’altres,  els diferents portals de transparència de les administracions públiques catalanes, ens del sector públic, les universitats públiques i els partits polítics. D’altra banda, podeu consultar el Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

3.- Quina informació està disponible al Portal de Transparència?

Hi està disponible la informació pública bàsica, com ara els pressupostos de l'Ajuntament, els contractes públics i els sous dels alts càrrecs, a més de molta altra informació que es considera d’interès per a la ciutadania. Els continguts estan dividits en els àmbits següents: informació institucional i organitzativa; gestió econòmica; acció de govern i normativa; contractes, convenis i subvencions, i catàleg de serveis i tràmits.

4.- He de presentar una sol·licitud per poder obtenir informació pública?

No és necessari. Abans de presentar una sol·licitud convé confirmar si al Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat està disponible la informació volguda. Si no està disponible, llavors sí que és pertinent presentar una sol·licitud. L’Administració l’estudiarà i proporcionarà la informació demanada, excepte quan hi concorri algun dels límits establerts per la Llei 19/2014 o alguna causa d’inadmissió prevista en la mateixa norma. No cal justificar un interès personal ni explicar les causes que motiven la sol·licitud.

5..- Qui pot presentar una sol·licitud?

La sol·licitud la pot presentar qualsevol persona més gran de setze anys, en interès propi o en representació d’una entitat. No és necessària més d’una persona per a sol·licitar l’accés a la informació pública.

6.- És senzill i ràpid fer una sol·licitud?

Sí, només és necessari emplenar un formulari, que es pot presentar presencialment o telemàticament amb signatura electrònica. Actualment és possible signar electrònicament mitjançant certificat electrònic o amb l’idCAT Mòbil. L’idCAT Mòbil és un sistema d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica alternatiu als certificats digitals, que permet presentar una sol·licitud telemàticament de manera molt fàcil. 

Per presentar la sol·licitud telemàtica podeu anar a aquest enllaç: https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/CdS.html?tramit=79

Per fer la sol·licitud de manera presencial a l'OAC, podeu demanar cita prèvia a aquest enllaç: https://citaprevia.olesademontserrat.cat/olesademontserrat/#nbb

7.- Quina informació puc demanar?

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren les altres organitzacions o persones obligades d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014. No obstant això, el dret d’accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si hi concorre algun límit al dret d’accés a la informació pública dels establerts a l’art. 21 de la Llei 19/2014 o alguna causa d’inadmissió prevista en la mateixa  norma.

L’Administració no pot aplicar de forma discrecional els límits que la Llei 19/2014 preveu. Cal motivar-ne l’aplicació, d’acord amb els principis d’igualtat i de prohibició de l’arbitrarietat.

8.- Se'm donarà accés a informació pública amb dades personals?

No es facilita informació amb dades personals relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual, ni tampoc les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor. Qualsevol altra informació amb dades personals diferents a les esmentades pot ser subministrada, amb una ponderació raonada prèvia de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades, i sempre tenint en compte també paràmetres com el temps transcorregut des de l’origen de les dades, la finalitat de l’accés, la protecció dels drets dels menors i la protecció de la seguretat de les persones.

9.- Cal motivar la sol·licitud perquè aquest sigui admesa?

La motivació no és una condició necessària per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública, sinó que és un element opcional. No obstant això, l’explicació dels motius de la sol·licitud pot servir per a contextualitzar-la i així facilitar la tasca de l’Administració.

10.- Què puc fer si l'administració em denega la informació?

Si considereu que s’ha vulnerat el vostre dret a accedir a la informació pública, ja sigui perquè se us denega la petició o se us estima parcialment la sol·licitud, teniu tres opcions. Podeu triar-ne qualsevol indistintament, però cal tenir present que si opteu pel recurs contenciós no podreu presentar un recurs de reposició:

  1. Presentar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha signat la denegació o estimació parcial de la sol·licitud.
  2. Presentar  una reclamació a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Aquesta reclamació és gratuïta i voluntària. La GAIP és un òrgan independent i desenvolupa les seves activitats amb estricta imparcialitat. Les reclamacions es poden tramitar per mitjà d’un procediment de mediació o d’un procediment ordinari amb resolució: https://www.gaip.cat/ca/qui-som/que-es-la-gaip/contacte/
  3. Presentar un recurs contenciós administratiu. Aquest recurs es pot presentar tant contra la denegació o estimació parcial de la sol·licitud com contra la resolució del recurs de reposició i la resolució de la reclamació a la GAIP, en cas que aquestes siguin desfavorables.

 

 

 

Consultes realitzades

Data Registre amb consultaInformació sol·licitadaDestinatariData      registre sortida amb Resposta
16/12/2019

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

Regidoria d'Espai Públic i Equipaments

15/01/2020
16/12/2019

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Contractació I Patrimoni

 

Planejament Urbanístic

 

Recursos Humans

 

Serveis Jurídics

15/01/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria d'Economia i Hisenda

 

Regidoria d'Esports
Regidoria d'Ensenyament

21/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

Regidoria de Benestar Social

 

Regidoria de Mobilitat, Aparcament i Transport

 

Regidoria de Protecció Civil
Regidoria d'Habitatge

 

Regidoria de Seguretat Ciutadana

22/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria d'Activitats

 

Regidoria de Promoció Econòmica

 

Regidoria de Turisme

23/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

Regidoria de Festes

 

Regidoria de Mitjans de Comunicació

 

Regidoria de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

 

24/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria d'Atenció Ciutadana

 

Regidoria de Diversitat i Cooperació

 

Regidoria de Participació Ciutadana

 

Regidoria de Polítiques de Gènere i LGTBIQ+

25/02/2020
22/01/2020Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

Llicències de protecció i legalitat

 

Regidoria de Cultura

 

Regidoria de Joventut

26/02/2020
05/11/2021Sol·licitud d'accés i consulta documentació pública reglament de participació ciutadanaRegidoria de Participació Ciutadana25/11/2021
28/09/2021Sol·licitud d'accés i consulta documents comissió nomenclatorComissió Nomenclàtor municipal08/10/2021
09/01/2022Auditoria del servei de recollida de residusMedi Ambient12/05/2022 
23/03/2022Sol·licitud referent a una petició privada d'activitatPlanejament i Urbanisme04/05/2022 
11/07/2022Informació sobre els grans tenidors de pisos buitsHabitatge 05/09/2022
21/07/2022Informació econòmica sobre l'Escola Municipal de Música Economia02/08/2022 
05/12/2023Llistat d'habitatges municipalsHabitatge21/12/2023
15/07/2023Habitabilitat dels edificisPlanejament i Urbanisme10/10/2023
03/02/2023Colònies de gatsRegidoria de Medi Ambient06/03/2023
19/01/2023Usuaris del serveis de teleassistènciaRegidoria de Benestar Social08/02/2023
22/12/2022Sol·licituds accés informació públicaSecretaria03/02/2023