Perfil del contractant

El perfil del contractant és un espai de difusió que té per finalitat potenciar la transparència i l’accés públic a la informació corresponent a l’activitat contractual de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

En el perfil del contractant hi trobareu informació relativa als contractes que l’Ajuntament tramita: les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions. També trobareu els plecs de clàusules administratives particulars, les prescripcions tècniques i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

El departament d’Economia i Finances, a través de la Direcció General de Contractació Pública, posa a disposició dels diferents òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o depenent la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Tal i com preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), la Plataforma es configura com un portal únic d’informació global integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. La Plataforma està plantejada com un sistema obert que possibilita futures incorporacions d’altres Administracions Públiques i que permet interoperar amb altres sistemes d’informació ja existents.

Tal i com exigeix l’article 63 de la LCSP, l’aplicatiu informàtic que suporta els perfils del contractant disposa d’un dispositiu electrònic que permet acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’inclou, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics, en els termes recollits a la LCSP, esmentat.

Normativa bàsica en matèria de contractació pública

AVÍS IMPORTANT

“La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que entra en vigor el 9 de març, preveu en el seu article 159 l’anomenat “Procediment Obert Simplificat”. Aquest procediment es preveu pels contractes d’obres, subministrament i serveis sempre i quan el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres; o igual o inferior als 100.000 euros en el cas dels contractes de subministrament o serveis.  Així mateix, en aquest tipus de contractes els criteris avaluables mitjançant judicis de valor no podran suposar més del 25% del total, excepció feta dels contractes que tinguin per objecte la prestació de serveis de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria o  arquitectura, en el que la seva ponderació no podrà superar el 45% del total.

L’anunci de licitació d’aquest tipus de contractes únicament es realitzarà en el perfil del contractant.

L’apartat 6 d’aquest mateix article preveu també el procediment anomenat “supersimplificat” per aquells contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros i en contactes de subministrament i serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte aquells que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual.

En qualsevol dels dos supòsits, serà requisit que el licitador que es presenti a la licitació realitzada mitjançant aquest procediment simplificat estigui inscrit o bé en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o bé en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLI).

RELI: https://reli.gencat.cat/

ROLI: https://registrodelicitadores.gob.es/

Presentació telemàtica d'ofertes:

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, 9/2017, el passat 9 de març de 2018, s'incorpora l'obligació de tramitació electrònica en tots els procediments de contractació administrativa, entre ells, la presentació d'ofertes per part de les empreses licitadores.

Per tal de resoldre aquesta obligació, vehiculant d'aquesta forma la presentació telemàtica d'ofertes per part dels licitadors, la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa adscrita al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, ha desenvolupat el "Sobre Digital 2.0″, com a eina integrada amb la PSCP que regula l'ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

A tal efecte, posem a la vostra disposició un vídeo que mostra la presentació d'ofertes telemàtiques a través del Sobre Digital:

Si voleu accedir als processos de licitacions oberts així com els plecs de clàusules administratives i el model d'instància de presentació de pliques cal accedir a la plataforma electrònica de contractació pública.

Accés a la Plataforma electrònica de contractació pública