Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial

El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO) és una eina on tots els ciutadans de Catalunya s’han d’inscriure per tal d’optar a un habitatge amb protecció oficial. Formar part d'aquest registre dona l'opció de participar en els procediments d'adjudicacions d'habitatges amb protecció oficial (HPO).

La inscripció té una vigència d’1 any, i després cal renovar la sol·licitud anualment.

Per inscriure-s'hi cal complir amb les situacions següents:

  • Ser major d’edat o estar emancipat.
  • Tots els membres de la unitat de convivència han de tenir tenen DNI (majors de 14 anys) o NIE.
  • Estar empadronats a Olesa de Montserrat.
  • No tenir cap habitatge en propietat, o bé no tenir-ne l’ús i gaudi.
  • En cas de separació/divorci, cal tenir sentència ferma sobre la custòdia (no serveix tenir un conveni regulador sense sentència judicial).

Els impresos de sol·licitud cal demanar-los a l’Oficina Local d’Habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat