Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones.

La cèdula pot ser de primera ocupació, si es refereix a habitatges de nova construcció, de primera ocupació de rehabilitació, que s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació, i de segona ocupació, si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L'adreça i la ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Per obtenir-la, cal un certificat d’habitabilitat emès per un arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació, i la posterior validació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (termini màxim 30 dies).

La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació té una vigència de 15 anys. Per comprovar si la seva cèdula està actualment vigent, es pot trucar al 012.

Sol·licitud de duplicat de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació

Les persones que tenen una cèdula d’habitabilitat vigent però que no disposen del document acreditatiu i el necessiten per a una transmissió o bé per a formalitzar un contracte d’arrendament, poden sol·licitar un duplicat a l’Oficina Local d’Habitatge.

Es pot sol·licitar mitjançant instància registrada a l’Ajuntament, adjuntant el DNI de la/les persona/es titular/s de l’habitatge i la documentació que acrediti la vinculació del sol·licitant amb l'habitatge: escriptura de propietat, si qui ho sol·licita és la propietat; contracte de lloguer, si qui ho sol·licita és la persona llogatera (en el cas de llogaters, cal aportar també els últims tres rebuts de lloguer pagats).

Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació

Les persones que tenen una cèdula d’habitabilitat caducada cal que tramitin de nou la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, amb un certificat d’habitabilitat emès per un arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació, i la posterior validació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aquest tràmit es pot fer a l’Oficina Local d’Habitatge. Cal fer la sol·licitud aportant la documentació de la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, presencialment o bé telemàticament a través de l’enllaç Inici de sessió (aoc.cat)