Ajuts per al pagament de l'habitatge

Prestacions econòmiques d'urgència especial

Prestacions per deute de lloguer o per deute de quotes hipotecàries

Són prestacions a fons perdut que s'atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l'habitatge, ja sigui per rendes de lloguer o per quotes d'amortització del préstec hipotecari. 

La finalitat és garantir el manteniment de l’habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

L'import de la prestació s'estableix com a màxim en 12 quotes de rendes de lloguer o d'amortització hipotecària, amb un límit de 4.500€ anuals (el primer rebut impagat no pot ser anterior a 12 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud).

Aquestes prestacions són incompatibles amb altres prestacions amb la mateixa finalitat i per a les mateixes mensualitats. Les poden demanar les persones residents a Olesa de Montserrat que han contret deutes amb la propietat de l’habitatge per rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, o aquelles que han contret deutes amb l'entitat financera per quotes hipotecàries del seu habitatge habitual i permanent.

Amb el pagament de la prestació, cal garantir la liquidació total del deute i s'ha d'acreditar estar en condicions de continuar pagant les rendes de lloguer o les quotes d'amortització hipotecària.

Els impresos de sol·licitud cal demanar-los a l’Oficina Local d’Habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat

Ajuts per accés a un nou habitatge

Són prestacions per a persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.

L'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 3.600€ anuals per habitatge. I alhora es pot concedir una prestació complementària d’un import màxim de 800€ per a despeses de fiança i d’accés a un nou habitatge.

Els impresos de sol·licitud cal demanar-los a l’Oficina Local d’Habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat

Ajuts implícits

És un ajut al lloguer adreçat específicament a les persones llogateres d’habitatges del parc públic administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ubicats al nostre municipi, a les quals el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial.

És una bonificació que s’aplica directament sobre l’import o cànon de lloguer pactat. Per al seu càlcul, es tenen en compte els ingressos de la unitat de convivència i l’import del lloguer, essent l’ajut per un import màxim de 200€ mensuals. 

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment i, si s’obté resolució favorable, l’ajut té una vigència d’un any.

Els impresos de sol·licitud cal demanar-los a l’Oficina Local d’Habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat

Ajuts per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més ( a data 26 de febrer de 2024)

Són subvencions gestionades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a fons perdut, en règim de concurrència pública competitiva, per fer front al pagament del lloguer, i per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Dins del termini d'obertura de la convocatòria, s’hi poden presentar aquelles persones de 65 anys o més (a data 26 de febrer de 2024), residents a Olesa de Montserrat, que acreditin ser titulars d'un contracte de lloguer i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

La quantia de la subvenció és d’un mínim de 20€ i d’un màxim de 200€ mensuals, en funció de l’import del lloguer que paga la persona arrendatària i l’import que hauria de pagar (lloguer just). Es considera lloguer just l'import que hauria de pagar la persona arrendatària per no superar el 20% o el 30% dels seus ingressos, en funció que aquests siguin inferiors o superiors a 0,94 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.

Són incompatibles amb les prestacions d'urgència especial per deutes de lloguer per a les mateixes mensualitats.

Convocatòria 2024 TANCADA. 

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de febrer a les 9.00 h fins el 27 de març a les 15.00 h, ambdós inclosos.

 Oficina Local d'Habitatge  

habitatge@olesademontserrat.cat

Ajuts per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys (a data 26 de febrer de 2024)

Són subvencions gestionades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a fons perdut, en règim de concurrència pública competitiva, per fer front al pagament del lloguer, i per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Dins del termini d'obertura de la convocatòria, s’hi poden presentar aquelles persones de 35 anys o menys (a data 26 de febrer de 2024), residents a Olesa de Montserrat, que acreditin ser titulars d'un contracte de lloguer i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Són incompatibles amb les prestacions d'urgència especial per deutes de lloguer per a les mateixes mensualitats.

Convocatòria 2024 TANCADA

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 de març de 2024 a les 9.00 h fins el 12 d'abril de 2024 a les 15.00 h, ambdós inclosos.

Ajuts per al pagament del lloguer per a persones entre 36 i 64 anys (a data 26 de febrer de 2024)

ón subvencions gestionades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a fons perdut, en règim de concurrència pública competitiva, per fer front al pagament del lloguer, i per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Dins del termini d'obertura de la convocatòria, s’hi poden presentar aquelles persones entre 36 i 64 anys (a data 26 de febrer de 2024), residents a Olesa de Montserrat, que acreditin ser titulars d'un contracte de lloguer i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

L'import de la subvenció serà del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos ponderats. Serà del 30% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats. Serà del 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400€ anuals per habitatge, i un mínim de 240€ anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

Són incompatibles amb les prestacions d'urgència especial per deutes de lloguer per a les mateixes mensualitats.

El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació de la convocatòria tinguin 36 a 64 anys s'inicia el 15 d'abril de 2024 a les 9.00h i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14.00 h.

Convocatòria 2024 TANCADA

Complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer

Es tracta d'un complement adreçat als pensionistes de la modalitat no contributiva que no tinguin cap habitatge en propietat i que siguin titulars d'un contracte de lloguer. El complement consisteix en un pagament únic anual de 525€.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al registre de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, tràmit que es pot fer a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Es pot sol·licitar de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any en curs.

Els impresos de sol·licitud cal demanar-los a l’Oficina Local d’Habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat