Fons conservats a l'Arxiu municipal

Image
Pergamí conservat a l'Arxiu Històric municipal

El total de la documentació dipositada comprèn uns 700 metres lineals de prestatgeria, els quals suposen aproximadament 7.000 capses o unitats arxivístiques. A part, es conserva una col·lecció de 96 pergamins.

L’Arxiu Medieval i Modern

L’Arxiu Històric compta, com a fons primordial, amb tota la documentació generada pel municipi que ha pogut ser conservada des de començaments del segle XIV fins a 1832, avui ampliada fins al 1979. Amb el temps, s’han anat també recollint altres materials que, tot i no ser en rigor municipals, són el testimoni i el resultat de l’activitat dels olesans del passat. Aquesta documentació està classificada en grans apartats.

FONS MUNICIPALS. Comprèn la documentació municipal pròpiament dita, formada, entre d’altres, per les seccions següents: Pergamins (96), de 1314 a 1663; Batllia, on es comptabilitzen 19 volums pertanyents a l’antiga Batllia (1666-1833), els quals inclouen una llarga sèrie de processos de la cort del batlle; Associacions gremials... L’Arxiu conserva, amb cura especial, un llibre anomenat Llibre de la Cúria, datat entre els anys 1389 i 1394, que conté les primeres actes municipals de la universitat de la vila.

El document més antic és un pergamí que data de l’any 1314, que parla dels privilegis concedits a la nostra vila per Hug de Cardona, en aquells temps senyor d’Olesa. Però d’entre tots els pergamins conservats en destaca el del privilegi concedit per Pere III el Cerimoniós perquè la vila d’Olesa pugui fer fira el dia de Sant Joan, datat el 9 d’octubre de 1366.

FONS NOTARIAL. Documentació notarial complementària i esborranys notarials els originals dels quals es conserven a l’Arxiu Notarial de Terrassa, de 1386 a 1824.

FONS DE CARÀCTER PRIVAT. El componen fons procedents d’adquisicions i de donatius: Casa Paloma, Cal Puigjaner, Amigos de las Artes, fàbrica Gotsens...

El departament de gràfics

Recull la documentació en què té més importància la imatge que el text escrit, i disposa d’un important fons artístic que reflecteix els diferents aspectes de la vida ciutadana d’ençà de 1875.

CARTELLS. Esdeveniments celebrats a Olesa.

DIVERSOS. Programes de concerts, de teatre, etc. Documentació pública.

La biblioteca auxiliar

Un petit fons bibliogràfic constituït per estudis històrics, manuals i publicacions diverses, representen un inici de biblioteca auxiliar.

S’han anat constituint una sèrie de mitjans de recerca en els darrers anys, fruit de treballs d’investigació i de la necessitat d’assessorar els investigadors. D’aquesta manera, disposem ara de diversos estudis referits a Olesa.

L’hemeroteca

Està formada per diaris i revistes publicats a Olesa des de 1866 fins avui, a més del recull de la premsa comarcal i estatal que parla sobre Olesa.

L’arxiu fotogràfic

L’Arxiu Fotogràfic és un centre dedicat a la recollida, la conservació, l’organització, la descripció i la difusió dels fons fotogràfics de caràcter històric d’Olesa, així com de fons i col·leccions privats.

Fou creat l’any 1958 per Jacint Subirachs (1930-1990) i Amadeu Dalmases i va quedar integrat dins de l’Arxiu Històric. D’ençà de 1990 i de manera altruista, diversos col·laboradors han ajudat a l’Amadeu a continuar la tasca de recollida i catalogació de les fotografies.

Fins ara hi ha ordenades unes 21.500 fotografies de diversa procedència i datades des de 1872 fins avui; muntades en cartons especials i amb les corresponents dates i dades. Així mateix, hi ha 375 clixés de vidre 13x18 dels anys 1905 a 1915 i 18.000 clixés de 35 mm a partir dels anys 30.

La major part de les fotografies contenen imatges d’Olesa en diferents vessants: actes oficials, actes populars, actes religiosos, urbanisme, La Passió, arqueologia i història, actes esportius, teatre i música, vestimenta i gent del poble, escoles, Olesa-Weingarten i masies i treballs agrícoles.

Han estat moltes les persones, entitats i fotògrafs professionals que al llarg d’aquests anys han donat, o han deixat per poder fer còpies, material gràfic per tal que en quedés constància a l’Arxiu.

En definitiva, es tracta d’un ric i valuós conjunt fotogràfic que ajuda a reconstruir la història de la vila.