01/08/22

L'Ajuntament d'Olesa subvenciona el 50% de l'IBI a les famílies monoparentals

Les sol·licituds per poder optar als ajuts es poden presentar de l'1 d'agost al 23 de setembre.

Image
Familia monoparental (mare i fill)

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha obert la convocatòria de subvencions -en règim de concurrència pública no competitiva- per cobrir el 50% de l'impost sobre béns immobles (IBI) de naturalesa urbana de l'habitatge habitual de les famílies monoparentals. El termini de presentació de les sol·licituds és de l'1 d'agost al 23 de setembre inclosos.

La finalitat d’aquesta subvenció és reduir les desigualtats entre la ciutadasnia, fomentar la cohesió social i cercar l’equitat. 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin les següents condicions:

 • Siguin subjectes passius de l’impost de béns immobles (IBI) del seu domicili habitual a la data de meritament de l’impost (1 de gener de 2022). Han de constar al cadastre com a titulars o, en defecte, s’ha d’acreditar la sol·licitud de la seva inscripció.
 • Les persones en possessió del títol de família monoparental expedit per la Generalitat d’acord amb el Decret 151/2009, de 29 de setembre, desplegat per la Llei 18/2003, a la data de meritament de l’impost (1 de gener).
 • Que la renda de la unitat de convivència, de l’últim exercici que es pugui acreditar, sigui inferior a 4 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent.
 • Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’Administracions i amb la Seguretat Social a la data de presentació de la sol·licitud.
 • El càlcul de la renda de la unitat de convivència es farà:
  • Per les persones que presenten la declaració de la renda: suma la base imposable de la declaració de la renda més la base imposable de l’estalvi i resta de la quota resultant de la declaració.
  • Si algun dels membres no ha presentat declaració, per no estar obligat, però ha obtingut ingressos: les seves dades econòmiques que figuren a l’Agència tributària, les qual es tindran en compte per sumar-les a la renda familiar total.
 • Que no siguin titular de cap altre immoble (independentment del % de titularitat) en aquest o en altre municipi de tot l’ Estat, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament.
 • Que hagi fet efectiu el pagament dels rebuts i o liquidacions que s’hagin posat al cobrament corresponents a l’IBI de l’exercici que es subvenciona.

La sol·licitud de subvenció s’haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament d'Olesa. Es pot fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) demanant cita prèvia AQUÍ o trucant al 93 778 00 50. També es pot presentar en línia a través de l'apartat Tràmits de la Seu Electrònica (s'ha d'escollir l'opció "Tramitació electrònica" i tot seguit el tràmit Instància general). Cal adjuntar la documentació següent:

Podeu consultar les bases completes als documents adjunts.

Documents relacionats