13/04/22

El 29 d'abril finalitza el termini per demanar ajuts al pagament del lloguer per a persones grans

La convocatòria de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya està adreçada a persones que més de 65 anys o que en facin 65 durant el 2022. Les sol·licituds es poden tramitar a través de l'Oficina Local d'Habitatge.

Image
Clau a les mans d'una persona gran

El 29 d’abril finalitza el termini per presentar sol·licituds per als ajuts per al pagament del lloguer per a persones grans que convoca l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Poden demanar la subvenció les persones que tinguin 65 anys o que compleixin aquesta edat durant el 2022 i que siguin titulars d’un contracte de lloguer.  La sol·licitud es pot fer a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i també a través de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olesa de Montserrat.

L’ajut màxim és de 200 euros mensuals per família (2.400 euros anuals) i el mínim de 20 euros al mes (240 euros anuals).

Els principals requisits són els següents:

  • Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria.
  • Estar empadronat a l’habitatge.
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
  • Ingressos: cal acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2'83 vegades l'IRSC, ponderat en funció dels membres que la componen i de la zona on està ubicat l'habitatge. En el cas d'Olesa de Montserrat, zona B, el límit d'ingressos és el que apareix a la taula següent:                                 
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 800€ a la demarcació de Barcelona. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb el barem de mobilitat reduïda reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de lloguer mensual de 900 €.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca o ingrés en compte, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros. Segons s'estableix a les bases reguladores, en cas que hi hagi sol·licituds amb els mateixos punts, un cop aplicats els criteris de valorització i priorització, es tindrà en compte l'ordre d'entrada de la sol·licitud al registre amb la documentació completa.

Per demanar la subvenció és necessari el NIF/NIE de la unitat de convivència, el contracte de lloguer vigent i els rebuts de lloguer de l’any 2022.

La sol·licitud es pot tramitar telemàticament a través de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o bé a través de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olesa. En aquest cas cal demanar cita al 93 778 00 50 o bé al correu habitatge@olesademontserrat.cat