Comprovació de la comunicació

Un cop admesa la comunicació, l’òrgan gestor del Canal intern d'alertes comprovarà els fets mitjançant les tasques d’investigació que siguin procedents. En tot cas, es contrastaran els fets comunicats amb la persona o la unitat organitzativa a la qual s’atribueixin.

Els càrrec electes i personal de l’Administració estan obligat a presentar la seva col·laboració en les tasques de comprovació. 

  • Les tasques d'investigació es faran en el termini més breu possible i, com a norma general, en un període no superior als tres mesos a partir de l’acusament de recepció.
  • Un cop feta la comprovació, la Comissió emetrà l’informe corresponent, on constarà si es considera que la conducta és contrària al dret, als principis o a les regles ètiques i de bon govern. En aquest informe proposarà les mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades i, si s’escau, les recomanacions corresponents.
  • També podrà proposar la incoació d'expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores o disciplinàries (que seran valorades de conformitat amb el procediment legalment establert) o comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'un fet il·lícit de caràcter penal.

     

Bàner Canal intern d'alertes