Com funciona?

L'organització, ús i funcionament del Canal intern d'alertes es regeix per les Normes de funcionament de la bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i, supletòriament, per l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (aprovada en sessió ordinària del Ple del 28/06/2018).

Amb el serveis del Canal intern d'alertes es compleix amb la Llei 2/2023 de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 • Els camps per identificar la persona que presenta la notificació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica, tenen caràcter opcional i, per tant, no són un requisit obligatori per a la presentació de comunicacions. El Canal intern d'alertes garanteix l’anonimat i la confidencialitat (es protegeix la intimitat, la privacitat i la integritat laboral).
 • Les comunicacions efectuades en cap cas suposen l’inici d’un procediment administratiu (la persona que fa la comunicació no té la condició de persona interessada, no li corresponen els drets de les persones interessades d'un procediment administratiu). Només ho serà si té interès legítim de conformitat amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • La persona a la qual se li atribueix la responsabilitat sobre la conducta eventualment contrària a les regles ètiques i de bon govern té dret a ser informada de la comunicació presentada, deixar constància del seu parer i a la màxima reserva en les tasques de comprovació dels fets, per part de l’òrgan gestor del Canal, que es una comissió i que té un deure de secret. Aquesta comissió està formada per sis persones (Secretaria; Gerència; cap de Recursos Humans; un/a tècnic/a superior en dret; cap d'Àrea d'Economia, i cap de Departament d’Innovació i Qualitat). No s’informa de la identitat de la persona que formula la comunicació.
 • Les comunicacions es faran preferentment de manera telemàtica mitjançant el següent canal (cliqueu damunt la imatge):

  Bàner Canal intern d'alertes

   

 • Les comunicacions també s’admetran de manera presencial a l'Ajuntament d'Olesa sol·licitant una cita per a una reunió amb la Comissió gestora (en el termini de 7 dies); al telèfon de l’Ajuntament 93 778 00 50, o bé per correu electrònic a bustiaetica@olesademontserrat.cat
 • Un cop enviada la comunicació, la persona alertadora rebrà, com a justificant de recepció, un codi numèric. Aquest codi serà necessari per continuar accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a part del sistema de protecció de la persona alertadora, l’aplicació no enviarà comunicacions per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les dades de contacte.
 • Mitjançant el Canal, que garanteix la confidencialitat i la possibilitat de preservar l’anonimat, es pot mantenir la col·laboració amb els òrgans gestors durant el procediment de comprovació dels fets, accedir a les notificacions i conèixer l’estat de la tramitació.
 • La persona alertadora ha de fer seguiment de la comunicació tramitada per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.