28/05/21

Resum del Ple ordinari del mes de maig

El punt més destacat de la sessió celebrada aquest dijous va ser l'aprovació provisional del nou Pla d'ordenació urbanístic municipal (POUM).

Image
Ple de l'Ajuntament

Nou pas en la tramitació del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Olesa, que defineix com serà l’Olesa dels propers 15 anys. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat provisionalment el document, en el que és un dels acords més importants del mandat, ja que el POUM és el document que conté els criteris del planejament urbanístic dels propers anys. Per tant, no només és l’eina bàsica d’ordenació del territori, sinó que també té com a objectiu donar solució als problemes urbanístics que té el municipi. El POUM s’havia aprovat inicialment el novembre de 2018, i després de ser revisat per més d’una vintena de departaments i organismes de la Generalitat, va retornar al Ple de l’Ajuntament en la sessió d’aquest dijous, l’ordinària del mes de maig, per a la seva aprovació provisional. Hi van votar a favor l’Equip de Govern del Bloc Olesà i Junts per Catalunya,  i també el PSC. S’hi van abstenir ERC i Ciutadans, i hi va votar en contra la CUP.

El POUM ha de substituir l’actual Pla general d’ordenació urbana, que es va aprovar el 1993 i ha quedat obsolet. Precisament, els problemes que genera urbanísticament el Pla del 1993 són la principal raó per la qual es va iniciar la redacció i tramitació del nou POUM, imprescindible per poder tenir eines per endreçar el territori d’Olesa i donar solucions a les mancances en habitatge, la protecció del patrimoni, la mobilitat, i l’impuls de les zones industrials.

La ponència per a l’aprovació provisional del POUM la van fer diferents membres de l’Equip de Govern, per explicar aspectes destacats del Pla, com ara l’ampli procés de participació ciutadana que s'ha seguit per elaborar-lo, i l’aposta per aspectes com la indústria, el medi ambient o l’habitatge.

L’alcalde i regidor de Planejament Urbanístic, Miquel Riera, va repassar el treball intens que s’ha fet en els darrers sis anys per a la tramitació del POUM. Riera va recordar que la feina de redacció l’ha liderada un equip encapçalat per un especialista en plans urbanístics, "que va guanyar el concurs públic per a la redacció del nou POUM". Aquest equip redactor va recollir les propostes sorgides en els diferents tallers i sessions de participació ciutadana (coordinats per una segona empresa especialitzada) i va preparar un avanç-Pla i posteriorment un primer redactat del Pla que va ser consensuat i validat en el si del Consell assessor urbanístic (CAU), integrat per membres de tots els grups polítics. Per tant, va remarcar l’alcalde, “la proposta recull la voluntat expressada pel poble d’Olesa”.

L’aprovació inicial del POUM es va fer el novembre de 2018, i des d’aleshores ha passat per més d’una vintena de departaments i organismes de la Generalitat. Amb les revisions fetes i la Declaració ambiental estratègica (DAE) resolta favorablement per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va proposar un seguit de correccions que s’han incorporat al Pla per a la seva aprovació provisional. També s’han estimat la gran majoria d’al·legacions presentades per entitats, partits polítics i ciutadania a títol individual. Precisament, l’alcalde va destacar que, un cop feta l’aprovació provisional, l’Ajuntament “tindrà l’oportunitat de respondre totes les al·legacions, ja que fins ara no podíem fer-ho perquè ens mancava tenir tots els informes de la Generalitat”.

Solució per als polígons industrials

El regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, va explicar que el nou POUM busca donar solució a les debilitats de l’economia i el teixit industrial locals, generades sobretot pel fet que el sòl industrial d’Olesa "pateix una infraestructura viària i uns nusos d’accés inadequats". Per al regidor, la bona ubicació d’Olesa “a prop de Barcelona, el port i l’aeroport, la zona de la SEAT i amb la propera obertura de la B-40” sumada a l’àmplia disponibilitat d’espais industrials són grans oportunitats per al municipi. Abans, però, cal que s’aprovi el POUM per donar “seguretat jurídica” als polígons industrials i fer-los atractius a les empreses. La instal·lació de nova indústria i l'obertura de la B-40, segons el regidor, han de proporcionar un impuls econòmic a Olesa, i alhora generar ocupació per pal·liar l’alt índex d’atur que té el municipi.

L’alcalde, Miquel Riera, hi va afegir que el POUM també aporta solució per als accessos als polígons. En aquest sentit, alleugereix la càrrega econòmica per facilitar-ne el desenvolupament, traspassant a la Generalitat bona part de la realització del nus sud i les connexions amb la B-40 i la C-55, que formen part del Pla director d’infraestructures de la ròtula d’Abrera. Sobre el teixit urbà industrial consolidat, és a dir, polígons històrics com Càtex Molí, Vilapou o Can Singla, el POUM  els dota de noves eines de gestió urbanística que els permeti resoldre la seva situació de precarietat amb una inversió reduïda, ampliar-ne la varietat d’usos i reconèixer la tipologia real de les naus existents.

Precisament, el nou Pla afavoreix la diversificació d’usos industrials, per afavorir la instal·lació de noves empreses que valorin l’atractiva situació geogràfica del terme d’Olesa. També preveu una oferta de sòl amb zona d’equipaments i crea un sector de serveis proper a l’estació dels Ferrocarrils, traslladant la via en paral·lel a la C-55.

Respecte pel medi ambient i potenciació de l’activitat agrícola

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Ivan Carreira, va explicar que el POUM augmenta i classifica la part del terme que no és urbanitzable (tres quartes parts del terme, de les quals un 15% és sòl agrícola i un 85% espais naturals protegits) amb diferents graus de protecció: rústic, agrícola de valor, forestal de valor, paisatgístic i ecològic de valor, espais naturals protegits i zones de protecció d’interès geològic. El POUM, va dir Carreira, “recull també les proteccions arquitectòniques, naturals i paisatgístiques del Catàleg de patrimoni, que s’ha treballat en paral·lel amb el POUM i que vàrem aprovar el passat mes d’abril”.

A més, al Pla “els graus de protecció dels hàbitats i paisatges es fan compatibles amb la flexibilització d’usos que permeti recuperar i potenciar l’activitat agrícola del territori, alhora que preservi la identitat a través dels camins tradicionals, els murs i les cabanes de pedra seca”, i també les masies i cases de pagès. Segons Carreira, “reben especial atenció els corredors biològics que permeten la continuïtat dels espais oberts, per connectar els espais fluvials amb els parcs naturals de Montserrat i Sant Llorenç”.

El regidor va remarcar, quant a la part urbana consolidada, que “el POUM redueix els urbanitzables residencials en 170.000 m2 respecte el Pla del 1993, alhora que genera nous espais lliures i zones verdes a la zona urbana elevant la xifra fins als 400 m2”. El document incorpora també el Pla director de les Vies Blaves.

Ivan Carreira va destacar un altre dels trets distintius del POUM d’Olesa: “les voluntat reflectides a la normatives i disposicions del Pla es varen portar a l’auditoria de gènere, un treball pioner que només s’ha fet a dos POUM a Catalunya, el d’Olesa i el de Vic, com a prova pilot liderada per la Diputació”. Finalment, va assegurar que “coherents amb els objectius de vila sostenible, equilibrada, compacta”, el POUM “crea espais lliures urbans; reserva sòl per a futures instal·lacions que aprofundeixin en l’eficiència energètica i la gestió forestal; aposta per una mobilitat a peu i en bicicleta, i un llarg etcètera de punts alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible”.

Defensa de l’habitatge protegit

Un altre dels eixos del POUM és la defensa de l’habitatge protegit. Així ho va destacar el regidor d’Habitatge, Jordi Martínez, que va detallar durant el Ple d’aquest dijous que el Pla analitza les necessitats d’habitatge que hi a Olesa, tenint especialment en compte l’anomenada “demanda exclosa”, és a dir, aquells col·lectius que no poden accedir a un habitatge per les vies habituals de compra o lloguer. És el cas de col·lectius com el jovent o la gent gran.

Jordi Martínez va detallar que el Pla permet un increment de 1.300 habitatges nous, però alhora impedeix la construcció de 1.200 habitatges, a través de la reducció de l’edificabilitat a l’Eixample. I dels nous habitatges que permet construir com a màxim, la meitat són de protecció oficial (450) o dotacionals públics (165).  Això permetrà pal·liar una gran part “del dèficit històric que té Olesa pel que fa a habitatge protegit”.

Un Pla de consens que deixi enrere la planificació urbanística feta el 1993

Per finalitzar la ponència del POUM, l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, es va dirigir directament a la resta de grups per demanar-los el vot favorable al POUM “perquè aquesta és una d’aquelles decisions plenàries que ens interpel·len a tots”, i que requeria fos aprovada amb majoria absoluta. Segons l’alcalde, “l’essència de la política és cercar espais de treball i diàleg per trobar solucions per a la ciutadania, trobar el consens per avançar”, i el POUM, va dir, és resultat d’aquest consens, d’un ampli procés de participació ciutadana, i d’un treball de l’equip redactor “sempre validat pel CAU”.

Extens debat per a l’aprovació provisional

El regidor de Junts per Catalunya i membre de l’Equip de Govern, Domènec Paloma, va defensar els beneficis que comporta el nou POUM respecte el Pla del 1993, sobretot, per exemple, la solució que dona als polígons industrials. A més, va dir, “molts departaments de la Generalitat ens vigilen de prop i això demostra que el Pla no recull cap barbaritat”. Paloma també va destacar els intensos debats que s’han fet sobre el POUM al Consell assessor urbanístic, “on s’han consensuat tots els punts”.

Des de la CUP, el regidor Marc Serradó va assegurar que el seu grup feia una “lectura positiva” de moltes apostes que fa el POUM, com ara les oportunitats que crea per als polígons industrials, però alhora també en discrepa d’altres. Segons Serradó “Olesa té un dèficit molt gran de zones verdes, hi ha barris que necessiten una nova centralitat, cal esponjar de vehicles el municipi i sobretot, posar límits al creixement”.  El desenvolupament del sector de can Carreras és un altres dels punts del POUM amb els quals discrepa la CUP. El regidor també va lamentar que no s’haguessin acceptat cap de les al·legacions presentades pel seu grup, assegurant que “ens hem sentit exclosos” del debat del planejament. Per aquesta raó va anunciar el seu vot negatiu a l’aprovació provisional.

L’alcalde va lamentar l’anunci de vot negatiu de la CUP, i va assegurar que “tots hem hagut de fer-hi renúncies, perquè hem cercat el consens, i fins avui sempre s’ha validat el document sense cap vot en contra”. Per aquesta raó l’alcalde va insistir en demanar a la CUP que no hi votés en contra, i com a mínim s’hi abstingués, ja que “votar-hi en contra significa el bloqueig del POUM” i “per respecte a totes les forces polítiques i ciutadania que hi ha treballat”. També va assegurar, en referència a la negociació feta amb la CUP, que “no és lícit que, enmig de la tramitació un grup vulgui fer una modificació del POUM passant per damunt del consens de tres anys. Era voler fer un pacte per la porta del darrera”. El regidor de la CUP Marc Serradó va rebutjar aquesta afirmació.

El regidor de Ciutadans José María Paniello també va lamentar, a l’igual que la CUP, que el seu grup tampoc havia pogut participar en la formulació del POUM (cap dels dos grups tenia representació a l’Ajuntament el passat mandat). Paniello va admetre que el POUM “inclou mesures positives per al municipi”, però també d’altres amb les quals “no hi estem d’acord”. Per aquesta raó el seu grup optava per abstenir-s’hi “per responsabilitat política i el bé comú”.

Des del PSC, el regidor Carlos Fernández va defensar que un POUM “pot suposar un creixement o una regulació del territori, i creiem que aquest es desdiu del Pla del 1993 per apostar per un espai ordenat i regulat”. Per al regidor socialista, el POUM “preveu un creixement sostenible i és el millor que Olesa pot tenir, en les circumstàncies que tenim”. També va advertir, però, que “allò que no agradi potser no serà fàcil de canviar”. El portaveu socialista, Fernando Vicente, hi va afegir que “en coherència amb el que hem votat a les sessions per treballar el POUM”, el vot del seu grup seria favorable a l’aprovació provisional.

Des d’ERC, que només va intervenir en el torn de portaveus, el regidor Jordi Parent va destacar que el POUM “millora amb escreix el Pla del 1993, i el més encertat és la limitació del creixement urbà”. Ara bé, per a Parent “el POUM arriba un parell d’anys amb retard, amb una situació urbanística tensionada”. En aquest sentit, va assegurar que, si el POUM s’hagués fet abans, “ja estarien en marxa les accions al polígons”. Per tot plegat va anunciar que el seu grup s’abstindria en la votació “per no fer un bloqueig al POUM”.

Des del Bloc Olesà, el regidor Jordi Martínez va agrair la postura favorable del PSC, que va afirmar “allibera el municipi d’una situació que hagués estat crítica, després de l’esforç fet els darrers anys”. Martínez va defensar el POUM afirmant que “és una suma de consens i renúncies, i un estudi rigorós de necessitats”. Per això va manifestar no entendre el vot negatiu de la CUP i les abstencions d’ERC (que també s'hi havia abstingut en l’aprovació inicial) i Ciutadans.

Finalment, el Ple municipal va aprovar aquest dijous provisionalment el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) amb els vots favorables de Bloc Olesà, Junts per Catalunya i PSC; l’abstenció d’ERC i Ciutadans, i el vot contrari de la CUP.

El Ple rebutja una moció de la CUP per a la celebració d’una consulta sobre el sector de can Carreras

Coincidint amb el debat de l’aprovació provisional del POUM, el Ple municipal també va tractar aquest dijous una moció presentada per la CUP que proposava la creació d’una comissió per a l’estudi de la celebració d’una consulta popular sobre el sector del Can Carreras. La moció plantejava fer aquesta consulta popular o un procés participatiu l’any 2022, després de l’aprovació definitiva del POUM. La moció no va prosperar pel vot negatiu de Bloc Olesà, Junts per Catalunya i Ciutadans. Hi van votar a favor la CUP i ERC i el PSC s’hi va abstenir.

El regidor de la CUP, Marc Serradó, va defensar la moció recordant, com havia fet en el debat del POUM, el posicionament contrari de la CUP al desenvolupament del sector de Can Carreras. Segons va destacar Serradó i recull el text de la moció, el sector projecta una via de circumval·lació  (l’anomenada ronda nord) que connectarà els barris de les Planes i Cal Candi amb els del Nucli Antic i Collet de Sant Joan, i que “és presentada, tant pel POUM com pel govern municipal, com un element imprescindible de connexió entre barris que permetria reduir el trànsit al centre de la ciutat. No obstant, hi ha elements que posen en dubte aquesta hipòtesi”. Segons la CUP, el POUM “no inclou cap estudi de mobilitat que proporcioni dades sobre l’ús que tindrà la circumval·lació”. A més, “és probable que l’obertura de la B-40 disminueixi dràsticament l’ús de la carretera de  Vacarisses com a via d’accés al Vallès Occidental”.

Per contra, va criticar Serradó, la previsió de construcció de fins a 249 habitatges al sector “incrementarà la mobilitat rodada”. El regidor també va afirmar que l’habitatge que s’hi oferirà “és prohibitiu per a la gran majoria de la població, malgrat hi hagi una part d’habitatge dotacional”. En l’àmbit mediambiental, el desenvolupament de Can Carreras, diu la CUP, “implicarà la pèrdua del seu ús actual com a sòls agrícoles de secà”, alhora que les obres de construcció “generaran un alt impacte visual i paisatgístic”.

Per tot plegat la CUP proposava la creació d’una comissió informativa integrada per les diferents forces polítiques que estudiés la celebració d’una consulta popular sobre la idoneïtat de modificar, al POUM, aquest sector. La moció proposava que la consulta es fes el 2022, un cop aprovat definitivament el POUM.

La moció de l CUP, però, no va prosperar. Des de Junts per Catalunya, el regidor Domènec Paloma va assegurar estar a favor de qualsevol tipus de consulta, però també va dir no entendre “aquesta pressa per un sector que no es desenvoluparà fins d’aquí a molts anys”. De fet, per a Paloma la data proposada per la CUP per a la consulta respon a interessos “electoralistes”.

La regidora de Ciutadans Vanesa Carrasco també es va posicionar en contra de la moció, malgrat afirmar que “estem a favor de les consultes, sempre que siguin legals i afectin a tota la població”. Carrasco va coincidint amb Junts per Catalunya a considerar que, ara per ara, “no toca aquesta consulta”. A més, va dir, l’aprovació de la moció “podria arribar a retardar l’aprovació del POUM”.

Per contra, el regidor d’ERC Jordi Parent es va posicionar a favor de la proposta de la CUP, d’entrada perquè “ERC sempre estarà al costat de les consultes i d’empoderar el poble perquè prengui decisions”. Parent també va incidir en el fet que en un dels informes del procés de participació del POUM es va deixar constància que no hi havia consens respecte què s’havia de fer a Can Carreras, i per aquesta raó el seu grup no hi veu inconvenient a que es creï una comissió que estudi la realització d’una consulta popular.

La postura positiva d’ERC no va ser secundada pel PSC, tot i que inicialment els socialistes pensaven votar-hi a favor, segons va desvetllar el regidor Carlos Fernández. El vot negatiu de la CUP a l’aprovació provisional del POUM, però, va fer canviar d’opinió el PSC, segons va dir Fernández, perquè “el vot de la CUP representa una esmena a la totalitat del POUM, i per tant, ens aboca a un tot o res. És difícil construir una proposta de consens amb aquesta postura”.

Des del Bloc Olesà, el regidor Jordi Martínez va afirmar que l’aprovació de la moció podia suposar “posar en dubte el POUM aprovat provisionalment” i fins i tot “torpedinar l’aprovació definitiva que ha de fer la Generalitat”. Segons Martínez, “el Bloc està d’acord amb les consultes, però aquest POUM ja ha estat refrendat per la població en unes eleccions”, atenent al fet, va dir que el Bloc Olesà el portava al seu programa electoral.  

Per la seva banda, l’alcalde, Miquel Riera, va insistir que la proposta per a Can Carreras es recull a un POUM “fruït d’un procés participatiu i del consens”.  Riera també v rebutjar que Can Carreras sigui “el sector de les cases dels rics. Hi haurà habitatge de protecció oficial i ajudarà a teixir dos barris que estan inacabats”.

Amb tots els arguments debatuts, la moció de la CUP va ser rebutjada pel vot negatiu de Bloc Olesà, Junts per Catalunya i Ciutadans. Hi van votar a favor la CUP i ERC i el PSC s’hi va abstenir.

Moció de la PAH per una Llei d’Habitatge que garanteixi el dret a l’habitatge digne i adequat

El problema de l’accés a l’habitatge va ser un dels temes que més va estar present al Ple d’aquest dijous. No només es va tractar durant el debat del POUM, sinó també en altres punts de l’ordre del dia.

A l’inici de la sessió plenària, membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca van ser els encarregats de defensar una moció que reclama que la nova Llei d’Habitatge que prepara el govern espanyol “garanteixi el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequat i com a dret subjectiu que tenen totes les persones”. La moció també reclama reclama que la nova Llei d’Habitatge inclogui, entre d’altres, acords com ara aturar els desnonaments i facilitar un reallotjament digne; assegurar i ampliar el parc d’habitatge de lloguer social com a mínim al 20% del conjunt d’habitatges en un termini de 20 anys; fer una regulació estatal dels lloguers a preus adequats als salaris de la població; garantir els subministraments bàsics (aigua, llum i gas) així com l’accés a les telecomunicacions com a part d’un habitatge digne; garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris; l’ampliació pressupostària per a l’habitatge social; i participació activa de la població a qualsevol política d’habitatge i urbanisme.

Tots els grups municipals, excepte Ciutadans, van votar a favor de la moció. Els partits que hi van votar a favor van lloar la tasca de la PAH i van coincidir a reclamar que la nova Llei d’Habitatge inclogui totes les demandes que la plataforma fa a la moció. Per contra, des de Ciutadans es va criticar que la proposta de la PAH només interpel·li al govern espanyol, i no a la Generalitat.

La moció es va aprovar amb el vot favorable de Bloc Olesà, PSC, ERC, la CUP i Junts per Catalunya i el vot contrari de Ciutadans.

Olesa de Montserrat, àrea amb mercat d’habitatge tens

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa va aprovar per unanimitat aquest dijous la memòria justificativa dels motius que aconsellen formular la declaració del municipi d’Olesa com a àrea amb mercat d’habitatge tens, i sol·licitar aquesta declaració al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Es consideren com a àrees amb mercat d’habitatge tens aquells municipis en què les rendes de lloguer han sofert un increment de més d’un 20% en el període comprès entre els anys 2014 i 2020, pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb una població de més de 20.000 habitants. Segons va detallar el regidor d’Habitatge, Jordi Martínez, en el cas d’Olesa, el preu del lloguer s’ha incrementat en els darrer sis anys d’un 32%. Aquest preu elevat i la manca de parc d’habitatge de lloguer (molt per sota de la mitjana de Catalunya) fa que e nombre de contractes s’hagi reduït molt. Per aquesta raó, va dir Martínez, és important que Olesa es pugui beneficiar de les mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament.

Tots els grups van estar a favor de la proposta, i alguns van aprofitar per reclamar un nou Pla local d’habitatge. Sobre aquesta demanda, Jordi Martínez va recordar que no podrà ser fins que no estigui aprovat definitivament el nou POUM que es podrà demanar suport tècnic per a l’elaboració d’aquest Pla.

Suspensió temporal de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires

El Ple de l’Ajuntament va aprovar aquest dijous, amb l’única abstenció de la CUP, la suspensió temporal fins al mes de desembre de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. No és el primer cop que se suspèn la taxa, ja que, amb l’esclat de la pandèmia i les restriccions a bars i restaurants pel que fa a l’aforament permès, l’any passat l’Ajuntament ja va suspendre la taxa corresponent a 2020, i el passat mes de gener la va suspendre fins al mes de juny.

El regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, va destacar que la mesura respon a la voluntat de l’Ajuntament de donar suport  al sector de la restauració, molt afectat per la pandèmia de la covid-19, “i fins fa poc amb limitació d’horaris i ara encara amb l’activitat limitada”.

Des de la CUP, el regidor Marc Serradó va estar d’acord amb l’aprovació de mesures de suport al teixit econòmic local, en aquest cas el sector de la restauració, però “des d’una actitud moderada i de sentit comú”. El regidor va recordar ue la taxa es cobra “per l’explotació de l’espai públic, que és de tothom”, i per aquesta raó va apostar per no suspendre directament la taxa, sinó fer-la progressiva “de manera que, per exemple, no es paguin les cinc primeres taules però sí les següents”.

Sobre aquesta proposta, l’alcalde, Miquel Riera, va dir que aquest tipus de progressivitat en els ajuts “és difícil d’aplicar i tramitar”, i per aquesta raó s’ha optat per continuar deixant en suspens la taxa.

El regidor de Ciutadans Carlos Navia, per la seva banda, va defensar que les ajudes no només han de ser per a la restauració, sinó per a tot el comerç en general. Marola Cantarell, d’ERC, també va reclamar ajuts per als restaurats que no tenen terrassa i no es poden beneficiar d’aquesta mesura.

Sobre això, Dídac Solà va recordar que l’Ajuntament també ha fet i preveu subvencions per al manteniment o l’obertura de nous negocis, i no només per a la restauració.

La suspensió temporal fins al mes de desembre de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires es va aprovar amb el vot favorable de Bloc Olesà, PSC, ERC, Ciutadans i Junts per Catalunya. La CUP s’hi va abstenir.

Moció del PSC per a la revisió del Pla d’acció cultural i de mesures urgents en matèria d’acció cultural

La tercera moció que es va debatre al Ple d’aquest dijous va ser la presentada pel PSC al voltant de la necessitat de disposar d’un nou Pla d’acció cultural local.

Els regidor Carlos Fernández i la regidora Maria Pujol, del PSC, van ser els encarregats de defensar la moció, que acorda demanar a la Diputació de Barcelona assessoria per realitzar una modificació de l’actual Pla d’acció cultural, que incorpori sessions de participació amb les entitats culturals i veïnals, les forces polítiques i sindicals, i aquelles altres entitats que es considerin convenients “per dibuixar el futur de la cultura i la industria cultural d’Olesa de Montserrat dels propers anys”.

Alhora, la moció acorda estudiar, tant en el marc del nou Pla com en un sentit immediat mentre aquest no es desenvolupi, “noves formes de difusió i impuls de les activitats culturals públiques i privades més rellevants del nostre municipi”. Per exemple, es planteja el donar una difusió més amplia a través de mitjans de comunicació d’àmbit nacional a festes locals com la Festa dels Miquelets; convidar a les persones arribades a Olesa a veure La Passió o acordar un nou model de Festa Major amb les entitats del municipi, entre d’altres.

La moció també aprova sol·licitar a diferents organismes de l’àmbit de la cultura, les indústries culturals i les arts escèniques a un assessorament tècnic amb l’objectiu d’estudiar com es poden materialitzar totes les propostes que es puguin desenvolupar, així com aquelles que la pròpia institució pugui proposar.

La moció es va aprovar amb el vot favorable de Bloc Olesà, PSC, ERC i Junts per Catalunya. La CUP s’hi va abstenir i Ciutadans hi va votar en contra.

Domènec Paloma, de Junts per Catalunya, es va mostrar a favor de la proposta, tot destacant la necessitat de fer un nou Pla d’acció cultural que posi en valor “la iniciativa de les nostres entitats culturals”.

Des de la CUP, el regidor Miquel Barreres, va estar d’acord amb la revisió del Pla d’acció cultural, tot destacant la precarietat del sector cultural, i per tant, mostrant-se d’acord amb l’aplicació de mesures “que l’ajudin a sortir del pou”. Però també va alertar del perill d’introduir “criteris purament economicistes en la gestió de la cultura, és  dir, la creació de grans empreses que puguin gestionar tot un bloc cultural, i la consideració de la cultura com una mercaderia”.

La regidora de Ciutadans Vanesa Carrasco va criticar, per la seva banda, que el partit socialista votés abstenció en les iniciatives de reactivació del sector cultural presentades pel seu partit al Parlament “i ara presentin mocions en pro de la cultura”. També va lamentar que a la moció “no es mencionin festes com la Feria de Abril, feses de barri o fins i tot el Dia de la Hispanitat. Fer-ho hagués estat realment inclusiu”. La regidora també va dir que alguns punts eren pocs ambiciosos, i va apostar per fer accions “per portar més turisme a Olesa”, com ara “que la Passió d’Olesa sigui bilingüe”. Per tot plegat la regidora va dir que la moció era “partidista, oportunista i no és el que seria un Pla de cultura inclusiu de veritat”.

Des d’ERC, la regidora Mireia Monfort va estar d’acord amb l’elaboració d’un nou Pla d’acció cultural i de tirar endavant iniciatives encaminades a ajudar el sector cultural local. Alhora, va demanar també que s’aprofités l’experiència i recursos del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, tot i que no s’havia inclòs aquest punt a la moció.

El regidor de Cultura d’Olesa, Xavier Rota, va recordar que el Bloc Olesà ja duia al seu programa electoral la redacció d’un nou Pla d’acció cultural, conscient que el darrer, aprovat el 2009, ha quedat obsolet, ja que a Olesa hi ha noves entitats i nou equipaments culturals. De fet, va reiterar “també és una de les accions que recull el Pla d’acció municipal”. Per aquesta raó, va explicar, des de la Regidoria de Cultura s’han fet passes per fer realitat el nou Pla, iniciant tràmits davant la Diputació en gener de 2020 i també el gener d’aquest 2021. Ha estat la Diputació, però, qui ha recomanat l’Ajuntament que no l’iniciï aquest any tampoc a causa de la pandèmia, ja que es requereixen moltes reunions per fer-ho i la situació sanitària no és favorable per fer-ho.

Declaració obra d’especial interès

El Ple municipal va declarar aquest dijous d’especial interès municipal les obres de rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer Almeria, 23.

Gràcies a aquesta declaració, la comunitat de propietaris de l’edifici es pot beneficiar de la corresponent bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Hi van votar a favor tots els grups municipals.

Devolució de la garantia definitiva del contracte de neteja d’edificis municipals

El Ple municipal va aprovar també per unanimitat la devolució de les garanties definitives a favor de l’empresa Òptima Facility Services S.L. Les dues garanties dipositades en el seu moment per l’empresa ascendeixen a gairebé 90.000 €.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes de l’oposició les qüestions van girar al voltant, entre d’altres, de la propera actuació que s’ha de fer al llac municipal, i la problemàtica de les botellades o els actes incívics al camp de futbol municipal.