09/03/21

El POUM d’Olesa obté l'informe favorable de Medi Ambient de la Generalitat

Més de trenta departaments de Generalitat han revisat el document, des de l’aprovació inicial l’any 2018. La Declaració Ambiental Estrategica (DAE) resolta favorablement per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i el vist i plau de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona avalen el document aprovat inicialment, i permeten avançar cap a l’aprovació provisional.

Image
Vista aèria d'Olesa dintre del Pla d'Ordenació urbanística municipal

El nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Olesa ha obtingut l’informe favorable del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, un dels informes preceptius durant la tramitació del Pla. Així ho ha anunciat l’alcalde d’Olesa de Montserrat i regidor de Planejament urbanístic, Miquel Riera, que ha explicat que, des del novembre de 2018, quan el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el POUM, el document “ha anat passant per una trentena de departaments de la Generalitat que l’han analitzat des de diferents àmbits i han revisat que s’acompleix amb la normativa vigent". Passats més de dos anys, l'Ajuntament d'Olesa ha rebut els informes preceptius sobre el POUM i cap d’ells implica canvis substancials que retornin el document “a un estat d’aprovació inicial i a repetir el llarg camí de dos anys de revisions  i tràmits”. Segons Riera, "ara és moment que des de l'Ajuntament s'incloguin les apreciacions que s'hagin pogut fet i s’elabori un text refós per fer l'aprovació provisional".

Tot i que són diferents departaments de la Generalitat els que fan avaluació del POUM, el document clau és el document ambiental estratègic, que és el que elabora el departament de Medi Ambient. Sobre el POUM d'Olesa de Montserrat, Medi Ambient ha elaborat un informe favorable. Acabat aquest procés, la Comissió Territorial d’Urbanisme ha informat que l’Ajuntament d'Olesa ha de procedir a incorporar els canvis, indicacions i suggeriments que s’hagin proposat per poder avançar cap a l'aprovació provisional.

Miquel Riera ha destacat que “ara és moment de donar la forma final al POUM” i ha explicat que "l’equip redactor ja treballa amb els arquitectes de la Comissió Territorial d’Urbanisme punt per punt totes les indicacions que han arribat per tal de fer el nou text". Quan estigui redactat el text refós del POUM, que també ha d’incorporar totes les al·legacions acceptades, es presentarà al Consell Assessor Urbanístic (CAU) d’Olesa, i es procedirà a respondre el conjunt de les al·legacions formulades per la ciutadania (per motius jurídics no es poden respondre fins que no estigui enllestit el text refós). Després el document s'haurà de votar al Ple municipal i, un cop aprovat, s'enviarà de nou a la  Comissió Territorial d’Urbanisme, que s’haurà d’encarregar de fer l’aprovació definitiva.

L’alcalde ha recordat que Olesa de Montserrat necessita un nou POUM perquè el planejament vigent de 1993 ha quedat obsolet i és imprescindible la seva actualització “per poder tenir eines per endreçar i solucionar problemes així com incorporar oportunitats de futur per donar solucions a l’habitatge, la protecció del patrimoni, la mobilitat, i les zones industrials”.

En aquest sentit, el nou POUM planteja una Olesa cohesionada, sostenible i verda, pensada per als veïns i veïnes, que defensi les seves particularitats patrimonials i estigui preparada per afrontar els reptes de futur. I ho fa a través de diferents eixos:

  • urbaLa defensa de l’habitatge protegit: el POUM garanteix les necessitats futures del sòl per desenvolupar habitatge protegit.
  • La protecció del patrimoni: el POUM protegeix jurídicament el patrimoni històric i natural d’Olesa per atorgar-li el valor que es mereix.
  • La mobilitat sostenible: el POUM cohesiona Olesa en un únic nucli per millorar-ne l’accessibilitat, la mobilitat i la sostenibilitat.
  • La cohesió dels barris: el POUM defineix una ciutat teixida entre sí, amb continuïtat física entre els barris i amb equipaments per a cada barri tot respectant la seva identitat.
  • L’ordenació de l’activitat econòmica: el POUM afavoreix una Olesa amb una indústria ordenada que generi feina de qualitat i defensa el comerç de proximitat.