03/08/21

L’Ajuntament d’Olesa impulsa una nova convocatòria per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

Des del 7 d'agost i fins al pròxim 30 de setembre, els veïns i veïnes podran presentar les sol·licituds per optar a les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’ús residencial

Image
Vista de les façanes d'un carrer

L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les bases reguladores, és l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb la finalitat de promoure actuacions de rehabilitació protegibles. El termini de presentació de les sol·licituds, obert des del 7 d'agost, finalitzarà el 30 de setembre.

Per un import total de 100.000 €, són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Aquestes subvencions es regulen anualment mitjançant bases i aprovació de convocatòria, on s’estableix el procediment, els requisits per accedir-hi i terminis de presentació de sol·licituds, entre d’altres.

La rehabilitació d’habitatges incideix de forma directa en el confort, salut i benestar, marcant la diferència en temes d’eficiència energètica i millorant la qualitat i la seguretat del parc construït. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Olesa és conscient que la rehabilitació és una eina clau per lluitar contra les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les persones. Aquest projecte en forma de subvencions és sinònim d’una millora tant dels habitatges com dels edificis.

Beneficiaris

L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les bases reguladores, és l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a propietaris i titulars legítims de drets possessoris (arrendataris, usufructuaris...) d’habitatges i d’edificis d’ús residencial que compleixin els requisits establerts a les bases, amb la finalitat de promoure actuacions de rehabilitació protegibles.

Podran sol·licitar subvencions destinades a les activitats de la matèria especificada a l’apartat 1 de les bases reguladores específiques en matèria d’habitatge, les persones físiques o jurídiques, amb o sense personalitat jurídica, incloses les comunitats de propietaris i comunitats de béns d’habitatges i d’edificis d’ús residencial, amb títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti dur a terme les actuacions i complir amb les obligacions que s’estableixen a les bases.

Les bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús residencial d’Olesa de Montserrat es publiquen al portal de transparència del web municipal. 

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds és obert des del dissabte 7 d'agost i finalitzarà el 30 de setembre de 2021. S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats facilitats per l’Ajuntament, d’acord amb el que dictaminen les bases. La documentació s'ha d'entrar per registre a l'Ajuntament telemàticament i en el cas de persones físiques també presencialment, demanant cita prèvia. 

El termini d’execució de les actuacions subvencionables serà de l’1 de gener de 2019 fins al 15 de novembre de 2021 i el termini de justificació finalitzarà el 19 de novembre. S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que poden trobar-se a la pàgina web de l’Ajuntament (sol·licitud i declaració responsable) d’acord amb el que dictaminen les bases, i complementar el full de dades bancàries. 

Normativa aplicable

  • La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
  • Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada pel Ple d’aquesta Corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31 de gener de 2020.
  • Bases reguladores de les subvencions a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús residencial d’Olesa de Montserrat.

Documents relacionats

Document
Document
Dades bancàries (182.99 KB)
Document