15/03/23

Convocat el Concurs de Cartells de Festa Major 2023

Participants

 • Poden participar-hi totes les persones majors de 16 anys que ho desitgin.

Premi

 • S'atorgarà un únic premi de 800 € per al cartell guanyador (al qual s'aplicarà la retenció corresponent de l'IRPF).
 • El jurat el pot declarar desert si considera que cap dels treballs presentats no té les qualitats suficients per merèixer el premi.

Requisits

 • Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres, que han de ser originals i inèdites.
 • Els treballs han de ser al·legòrics a la Festa Major i hi han d'incloure la llegenda següent :

FESTA  MAJOR  2023

Olesa de Montserrat

Del 23 al 26 de juny

 • Poden elaborar-se amb qualsevol tipus de tècnica i en color. La mida ha de ser de 45 x 45 cm. Les obres s’han de presentar en bastidor o sobre suport rígid. No es poden emmarcar amb vidre i no s’acceptarà cap obra sense les mides ni la presentació estipulada.
 • El cartell guanyador podrà ser signat un cop s’hagi emès el veredicte. L’autor guanyador estarà obligat a fer, si escau, les modificacions necessàries perquè pugui ser imprès.

Presentació i documentació

 • Per poder participar al Concurs caldrà presentar la següent documentació per registre de l’Ajuntament:
  - Instància de sol·licitud de participació.
  - Original del DNI del/la participant o del/la representant o tutor legal.
  - Declaració responsable del/la participant o del/la representant o tutor legal.
  - Aportació dels certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzar expressament a l’Ajuntament perquè ho pugui obtenir de manera directa per mitjans telemàtics.
  - Aportació dels certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzar expressament a l’Ajuntament perquè ho pugui obtenir de manera directa per mitjans telemàtics.
  - Identificació del compte bancari en el qual s’abonarà el premi, en cas de ser guanyador/a, mitjançant transferència bancària.
  - Els cartells físics s’han de lliurar a la recepció de la Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (c/ Salvador Casas, 26), sense signar, fins al 4 de maig de 2023 a les 14.00 hores. Cal acompanyar l’obra amb la còpia de la instància registrada i un sobre tancat amb el full que s’adjunta a les bases correctament emplenat i signat.

Jurat

 • El jurat estarà presidit per l’Alcalde, o persona amb qui delegui, i integrat per especialistes en arts plàstiques i disseny gràfic.
 • El jurat tindrà en compte la qualitat artística de l’original, la seva idoneïtat com a cartell i la seva expressivitat com a anunci de la Festa Major d’Olesa de Montserrat.

Veredicte

 • El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el dia 5 de maig de 2023, a les 13.30 hores a Olesa Ràdio (90.1 FM). També s’anunciarà a d’altres mitjans de comunicació locals, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Condicions

 • El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa de la Festa Major de 2023.
 • Els originals no premiats hauran de ser recollits entre els dies 1 i 31 de juliol de 2023 a la mateixa Casa de Cultura. No hi haurà responsabilitat per part de l’Ajuntament sobre els cartells que no hagin estat retirats dins del termini assenyalat.
 • La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les Bases Reguladores del Concurs de Cartells de Festa Major, i per tant, els que les incompleixin en seran exclosos. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades i de tota reclamació per drets d’imatge.
 • Qualsevol imprevist o punt que no estigui prou clar en les presents bases, serà resolt pel jurat qualificador.

Per a més informació: 
Regidoria de Festes
Casa de Cultura (c/Salvador Casas, 26)
telf. 93 778 00 50
festes@olesademontserrat.cat


 

Documents relacionats