Tramitacions i informació d'Estrangeria

Informes d'Estrangeria

Informes d'Estrangeria

L'Ajuntament elabora la proposta dels diferents informes a partir de la documentació aportada pels sol·licitants i una entrevista o visita al domicili segons el tipus d'informe sol·licitat.

Aquesta proposta s'envia a la Generalitat, que emet l'informe definitiu i el facilita als sol·licitants mitjançant les diferents oficines al territori i amb avís via SMS sobre l'oficina de recollida.

També es pot donar el cas que en tràmits de nacionalitat el Ministeri de Justícia requereixi un informe sobre el grau d'integració. En aquest cas, la sol·licitud a l'Ajuntament es fa com si es tractés de L'INFORME D'INTEGRACIÓ que emet la Generalitat, però l'emissor últim és el mateix Ajuntament.

Horari
Atenció al públic:
De dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h. Dijous de 17.00 h a 20.00 h.
Correu electrònic: convivencia@olesademontserrat.cat

On es fa

 • Edifici dels Safaretjos-Diversitat i Cooperació
 • Adreça: C/ Salvador Casas, 26 (Casa de Cultura)
 • Telèfon: 93.778.00.50 (Opció 4)
 • Correu-e: migracions@olesademontserrat.cat

Arrelament social

L’arrelament social és una autorització de residència i treball que es pot concedir a ciutadans estrangers que es trobin a Espanya en situació irregular. 

Requisits per accedir a l’arrelament social:

 • Haver residit a Espanya de manera continuada per un període mínim de 3 anys acreditables amb padró o amb documentació oficial, amb absències no superiors als 120 dies.
 • Comptar amb un contracte de treball signat pel treballador i l’empleador d’un mínim de 30h setmanals, amb un salari igual o superior al SMI i d’una durada mínima d’un any.
 • No tenir antecedents penals a Espanya i als països on s’hagi residit en els darrers 5 anys.
 • Tenir vincles familiars (ser cònjuge o parella de fet, ascendent o descendent de primer grau d’un estranger amb permís de residència o d’un espanyol). En cas de no complir aquest requisit, es podrà tramitar un informe d’arrelament social per part de l’Ajuntament i de la Generalitat. Per poder tenir aquest informe, a més de la residència continuada i el contracte de treball, caldrà acreditar:
 • Coneixement de llengües: català i castellà. Es poden acreditar a l’entrevista d’arrelament o bé es poden aportar cursos de llengües d’un mínim de 45h de durada.
 • Disposar d’un passaport en vigor

Si no tens vincles familiars amb persones amb residència a Espanya, i pots demostrar la resta de requisits, pots sol·licitar la Proposta d’Informe d’Arrelament Social a l’Ajuntament mitjançant la presentació a l'OAC de la instància de sol·licitud acompanyada del Model 02 de la Generalitat de Catalunya i la següent documentació: 

 • Padró que demostri la teva presència a Espanya per un període mínim de 3 anys
 • Contracte de treball signat per l’empleador, d’un mínim de 30h setmanals i d’una durada mínima d’un any. En cas de no comptar amb contracte de treball, caldrà acreditar mitjans de vida per altres vies. Podeu demanar informació a l’e-mail que apareix més a baix.
 • Certificat que demostra el coneixement de la llengua catalana i castellana, o bé demostrar-ne coneixement durant l’entrevista.
 • Passaport

 El sol·licitant serà citat per tal de fer una entrevista, que és personal i imprescindible per a l'emissió de la proposta.

Horari
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres. De 9.30 a 15h. Dimarts: De 16 a 19h
Correu electrònic: tarrocfa@olesademontserrat.cat
Telèfon: 93 778 00 50 – Ext. 3523

On es fa

Tràmits

Sol.licitud Informe d’Arrelament

Instància General Informes d’Estrangeria

Informe d'integració social

Aquest informe està pensat per a aquelles persones estrangeres empadronades en un municipi de Catalunya que pretenguin renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixin algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

És imprescindible: 

 • Estar en situació regular administrativa i en procés de renovació
 • Demostrar coneixement i participació en la societat catalana

Per iniciar el tràmit s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant la presentació a l’OAC de la instància de sol·licitud acompanyada del Model 03 de la Generalitat de Catalunya i tota la documentació de cursos, voluntariats etc. que acreditin participació en la societat catalana.

El sol·licitant serà citat per tal de fer una entrevista, que és personal i imprescindible per a l’emissió de la proposta.

Per a consultes relacionades amb l’informe d’integració social: migracions@olesademontserrat.cat

Horari
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres. De 9.30 a 15h. Dimarts: De 16 a 19h
Correu electrònic: tarrocfa@olesademontserrat.cat
Telèfon: 93 778 00 50 – Ext. 3523

On es fa

Tràmits

Sol·licitud Informe Integració social

Instància General Informes d’Estrangeria 

Informe d’habitatge per reagrupament

Els residents estrangers a Espanya, tenen el dret de reagrupar els seus familiars directes. Per tal de fer-ho, haurà de sol·licitar una autorització de residència per reagrupament familiar a favor dels membres de la seva família que desitgi reagrupar.

Els familiars susceptibles de ser reagrupats són:

 1. El cònjuge o parella de fet del resident.
 2. Els fills del resident i del cònjuge, inclosos els adoptats, sempre que siguin menors de divuit anys o persones amb discapacitat.
 3. Els menors de divuit anys i els majors d’aquesta edat que es trobin sota la representació legal del resident estranger, sempre que no siguin capaços d’atendre les seves necessitats pròpies a causa del seu estat de salut.
 4. Els ascendents en primer grau del reagrupant i del seu cònjuge quan estiguin a càrrec seu, siguin majors de seixanta-cinc anys i existeixin raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la seva residència a Espanya.

Quins requisits ha de reunir la persona que vol iniciar el reagrupament?

1) El resident a Espanya ha d’haver renovat la seva autorització inicial de residència. Per al cas de reagrupament dels ascendents, s’exigeix, a més, que el reagrupant porti residint a Espanya cinc anys (residència de llarga durada).
2) El resident haurà d’acreditar que disposa d’un habitatge adequat, així com de mitjans econòmics suficients per cobrir les seves necessitats i les de la seva família quan ja hagi sigut reagrupada.

Per a consultes relacionades amb el reagrupament familiar: migracions@olesademontserrat.cat

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat elabora els informes d’adequació de l’habitatge imprescindibles per poder sol·licitar el reagrupament familiar. Per iniciar el tràmit s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament mitjançant la presentació a l'OAC de la Instància de sol·licitud acompanyada del Model 01 de la Generalitat de Catalunya i la documentació que demostra la situació i que figura relacionada en la instància de sol·licitud de l'Ajuntament.

Un tècnic de l'Ajuntament farà una visita al domicili imprescindible per l'emissió de la proposta.

Horari
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres. De 9.30 a 15h. Dimarts: De 16 a 19h
Correu electrònic: tarrocfa@olesademontserrat.cat
Telèfon: 93 778 00 50 – Ext. 3523

On es fa

Tràmits

Instància General Informes d’Estrangeria

Sol.licitud informe adequació de l’habitatge per reagrupament

Informe d’habitatge per renovació

Quan es pretén renovar les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en els casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família, és imprescindible:

 • Disposar d'un habitatge adequat, en general en règim de lloguer o propietat a nom del reagrupant
 • Tenir l'autorització de residència en vigor o renovant-la
 • Disposar de mitjans econòmics suficients

Per a consultes relacionades amb el reagrupament i familiar: migracions@olesademontserrat.cat 

Per iniciar el tràmit s'ha de sol·licitar a l'Ajuntament mitjançant la presentació a l'OAC de la instància de sol·licitud acompanyada del Model 04 de la Generalitat de Catalunya i la documentació que demostra la situació i que figura relacionada en la instància de sol·licitud de l'Ajuntament.

Un tècnic de l'Ajuntament farà una visita al domicili imprescindible per a l'emissió de la proposta.

Horari
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres. De 9.30 a 15h. Dimarts: De 16 a 19h
Correu electrònic: tarrocfa@olesademontserrat.cat
Telèfon: 93 778 00 50 – Ext. 3523

On es fa

Tràmits

Instància General Informes d’Estrangeria 

Sol.licitud informe adequació de l’habitatge per renovació

Tràmits legals d'Estrangeria

Atenció personalitzada per facilitar informació, orientació i assessorament sobre el marc legal d'estrangeria, destinat tant a persones de nacionalitat estrangera com empresaris i contractants d'Olesa.

On es fa

 • Edifici dels Safaretjos-Diversitat i Cooperació
 • Adreça: C/ Salvador Casas, 26 (Casa de Cultura)
 • Telèfon: 93.778.00.50 (Opció 4)
 • Correu-e: migracions@olesademontserrat.cat

Horari:

De dilluns a divendres de 9h a 14h. i dijous de 16h a 19h.
Cal cita prèvia.