Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Atribucions:

1) Manteniment de la xarxa informàtica, servidors, ordinadors i programari
2) Gestió dels usuaris de la xarxa, permisos d’accés
3) Antenes per la connexió dels diferents edificis a la xarxa municipal
4) Telefonia mòbil, fixa, dades
5) Multifuncions, impressores

Electe responsable:

Responsable tècnic