Seguretat ciutadana

Competències:

1) Coordinació i supervisió de les activitats de seguretat ciutadana i circulació
2) Potestat sancionadora per l’incompliment de les Ordenances Municipals de
caràcter governatiu o comissió de faltes d’obediència a l’Alcaldia
3) Potestat sancionadora en matèria de trànsit
4) Organització del servei de Policia Local
5) Coordinació amb altres cossos de Policia
6) Prevenció del delicte
7) Protecció de béns i persones
8) Seguretat Vial
9) Intervenció en accident de trànsit urbans i interurbans
10) Oficina de Recollida de denúncies
11) Oficina d’objectes perduts
12) Informes de viabilitat d’esdeveniments al municipi
13) Gestió dels vehicles abandonats al municipi
14) Policia de proximitat
15) Educació per una mobilitat segura
16) Gestió espai transitori d’animals de companyia

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis: