Habitatge

Atribucions:

1) Gestió habitatges municipals
2) Subvencions/prestacions per al pagament del lloguer
3) Prestacions econòmiques d'urgència especial (AUE)
4) Memòries dels convenis amb l'agència de l'habitatge de Catalunya
5) Expedients d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges
6) Expedients de complements al lloguer per a perceptors de PNC
7) Cèdules d'habitabilitat
8) Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial
9) Detecció d'habitatges desocupats
10) Borsa municipal d'habitatges de lloguer
11) Exercici del dret de tanteig i retracte previst al Decret Llei 1/2015
12) Mesa d'emergències
13) Fons d'habitatges destinat a finalitats socials
14) Treball amb comunitats de propietaris del municipi

Electe responsable:

Responsable tècnic