Espai públic i Equipaments

Atribucions:

1) Manteniment Edificis municipals amb recursos propis: paleteria i obra civil,
components elèctrics, aigua, mobiliari, serralleria, jardineria, pintura i revestiments
2) Manteniment Edificis municipals amb recursos externs: instal·lacions de
climatització, neteja d'edificis municipals, d'ascensors, d'extintors, parallamps
edificis, d'alarmes d’intrusió i alarmes contraincendis i de portes automàtiques de
vidre
3) Manteniment de la via pública amb recursos propis: paleteria i obra civil,
d'enllumenat públic, zones enjardinades, manteniment zona enjardinada piscina
municipal, mobiliari urbà, jocs infantils, grafits, serralleria, xarxa de clavegueram,
d'estacions de bombeig d'aigües residuals, instal·lació de llums de Nadal,
muntatges d'activitats i festes, treballs de poda d'arbrat viari i treballs de
revestiments de pintura en via pública
4) Manteniment de la via pública amb recursos externs: zona enjardinada del parc
municipals, neteja de grafits, inspecció i manteniment d'àrees de jocs infantils,
d'aglomerats asfàltics, servei i manteniment amb maquinària pesant, lloguer de
llums i motius nadalencs, poda d'arbrat viari i tractament fitosanitari

5) Implantació del plànol informàtic de la ciutat
6) Inventari municipal- detecció de parcel·les
7) Catàleg de la ciutat
8) Gestió i entrada de dades per definir l’inventari d’actius que manté la Brigada
Municipal en la via pública. Gestió en l’entrada de dades del programa de Gestió
del Manteniment Assistit per Ordinador INGRID
9) Gestió i entrada de dades per definir l’inventari d’edificis municipals que manté la
Brigada Municipal. Entrada de dades dels edificis municipals en la plataforma
INGRID
10) Recopilació, gestió i actualització de les bases de plànols dels edificis Municipals
11) Inspeccions tècniques del edificis municipals
12) Gestió i redacció del Pla de Manteniment d’Edificis Municipals
13) Gestió i redacció dels processos i procediments de les tasques que realitzen els
operaris de Brigada
14) Redacció d’informes i gestió administrativa
15) Elaboració de projectes d’obres de manteniment municipal (Millora de voreres,
elements de vialitat, rotondes, parcs i jardins, clavegueram, asfaltats, edificis)
16) Suport en la gestió i seguiment del contracte de manteniment d’asfaltats. Informes
previs d’inspecció, gestió de dades, seguiment d’obra, actes de finalització i
recepció d’obra
17) Informes d’auditories internes de seguiment dels diferents contractes que
gestiona el Departament de Brigada Municipal
18) Pla d’accessibilitat

Electe responsable:

Responsable tècnic