Educació i Infància

Atribucions:

1) Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes
2) Gestió i direcció de les activitats relacionades amb les Llars d’infants. Representar
l’Ajuntament als Consells Escolars
3) Presidir el Consell Escolar Municipal en defecte de l’Alcalde
4) Cooperació amb les AMPAS.
5) Educació d’Adults
6) Relacions amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, Diputació,
Consell Comarcal, etc.
7) Planificació municipal de les necessitats escolars futures
8) Col·laboració de l’escolarització de les etapes obligatòries. Xarxa d’infància i
adolescència
9) Escola de Música
10) Normalització lingüística. Signatura de convenis
11) Subvencions i ajuts
12) Premis i concursos
13) Subvencions sol·licitades i altres fons de finançament
14) Autorització d’activitats i material
15) Coordinació amb els conserges de tots els centres de primària
16) Millores en el manteniment dels edificis escolars
17) Projecte de Patis Oberts
18) Relacions amb les entitats de l’àmbit
19) Atenció a la infància i adolescència

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis:
Document