Economia i Hisenda

Atribucions:

1) Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
2) Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer
3) Pressupost, liquidació i compte general
4) Planificació i gestió pressupostària
5) Ordenances fiscals
6) Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions
7) Concertació de préstecs
8) Pla de tresoreria, disposició de fons, cobraments i pagaments
9) Control de subvencions
10) Fiscalització i control financer

Electe responsable:

Responsable tècnic