Cultura

Atribucions:

1) Convenis
2) Subvencions i ajuts
3) Premis i concursos
4) Subvencions sol·licitades i altres fonts de finançament
5) Gestió, dinamització, manteniment i conservació dels espais adscrits: Casa de
Cultura, Biblioteca Santa Oliva i aquells que en un futur quedin adscrits
6) Relació amb les entitats de l’àmbit cultural
7) Autorització d’activitats i del material per realitzar-les
8) Foment de la creació i del desenvolupament cultural i de les arts
9) Recuperació, manteniment i potenciació de les tradicions culturals de la vila
10) Organització, foment, col·laboració i suport a activitats culturals diverses: cicles
culturals, exposicions, teatre, dansa, música, cinema, conferències,... tant en
espais tancats com en espais a l’aire lliure
11) Coordinació del calendari cultural-festiu del municipi
12) Difusió de l’activitat cultural del municipi

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis:
Document