Activitats

Atribucions:

1) Expedients d’activitats i intervenció ambiental
2) Control de sorolls: vehicles, activitats industrials i recreatives, etc.
3) Concessió, modificació o denegació i inspecció de realització d’espectacles i
activitats de caràcter extraordinari
4) Concessió, modificació o denegació i inspecció d’autoritzacions relatives a la
realització d’activitats no permanents en locals tancats i activitats recreatives i
espectacles a l’aire lliure
5) Concessió, modificació o denegació i inspecció per l’ocupació de la via pública i
altres terrenys de propietat pública amb la col·locació de taules, cadires i
establiment de venda de caràcter provisional, així com, en matèria d’instal·lació de
cartells i rètols, col·locació de marquesines i de veles
6) Competències relacionades amb la tramitació dels permisos ambientals i les
activitats sotmeses a règim de llicencia i de comunicació
7) Concessió, modificació o denegació llicències sanitàries, funeràries i en matèria
de transports

Electe responsable:

Responsable tècnic

  • Telèfon: 937780050