Salut pública

Atribucions:

a) General:
1) Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la salut pública
2) Centre d’Assistència Primària (CAP)
3) Relacions amb el Servei Català de la Salut i les diferents administracions
vinculades a l’àmbit de la salut
4) Potenciació de l’assistència mèdica
5) Pla de Salut
6) Relacions amb les entitats de l’àmbit


b) Protecció de la salut:
1) Control de plagues: rates, processionària, mosquits, paparres, etc.
2) Control d’aus urbanes
3) Control sanitari de sorreres de joc infantil
4) Control sanitari de l’aigua de consum humà
5) Control sanitari de les piscines d’us públic
6) Vigilància del compliment de les condicions higienicosanitàries i de salubritat
d’edificis i llocs de convivència humana, tals com el poliesportiu, escola...
7) Control de les condicions higienicosanitàries per a la prevenció de la legionel·losis
i exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva
potestat sancionadora en aquesta matèria, així com l’elaboració i control del cens
de les instal·lacions i els programes d’autocontrol corresponents
8) Vigilància i prevenció dels problemes de salut causats pel pol·len i onades de fred
i calor

9) Control dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing: autorització
sanitària per a l’obertura de nous establiments i realització d’inspeccions per
comprovar les condicions sanitàries i mesures d’higiene dels establiments que
realitzen tatuatges i pírcings
10) Condicions sanitàries dels establiments públics
11) Animals de companyia
12) Concessió, modificació o denegació de llicència per a la tinença i conducció
d´animals potencialment perillosos
13) Seguretat alimentària


c) Promoció de la salut
1) Accions adreçades a la població amb l’objectiu de millorar l’estat de salut
2) Promoció d’estils de vida saludables
3) Xarxes relacionals i comunitàries
4) Suport a les famílies
5) Serveis sanitaris i Salut Pública
6) Salut comunitària i prescripció social: intervencions per millorar la salut de la
comunitat
7) Entorn urbà i salut: creació de rutes saludables que promoguin l’ús de l’espai
públic, la pràctica d’hàbits saludables i accessibles

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis:
Document