Regidoria de Mobilitat

Competències:

1) Estudis i plans de mobilitat urbana
2) Pla de supressió de barreres arquitectòniques
3) Transport públic municipal
4) Transport públic interurbà
5) Gestió Zona Blava
6) Gestió estacionament públic municipal
7) Gestió places PMR
8) Senyalització urbana

Electe responsable:

Responsable tècnic