Protecció Civil

Atribucions:

1) Gestió i direcció de Protecció Civil
2) Prevenció d’incendis i mesures en tot el municipi
3) Direcció superior i organització dels serveis de Protecció Civil
4) Implantació dels plans d’emergència
5) Formació de grups operatius
6) Equips d’auxili
7) Campanyes de divulgació
8) Sistemes d’avís
9) Plans especials: transport de mercaderies perilloses, incendis forestals, risc
químic, etc.
10) Organització del voluntariat de Protecció Civil
11) Plans d’autoprotecció dels barris perifèrics i polígons

Electe responsable:

Responsable tècnic