Planejament i Urbanisme

Atribucions:

1) Redacció de figures de planejament de promoció pública: modificacions de
POUM, planejament derivat, plans especials, catàlegs, estudis previs, propostes
urbanístiques, etc.
2) Seguiment i desplegament del nou POUM municipal

3) Supervisió i seguiment del planejament de promoció privada en fase d’elaboració
4) Tramitació del planejament públic: Emissió dels informes preceptius i preparació
propostes d’acord per la seva tramitació
5) Informació pública del planejament en el tràmit d’exposició, gestió dels processos
de participació en la elaboració i tramitació del planejament
6) Coordinar les actuacions supramunicipals relacionades amb l'ordenació del
territori: pla director, connectivitat infraestructures, etc., incloses les de caràcter
supramunicipal i/o d'altres administracions
7) Protecció i gestió del patrimoni històric: PE i Catàleg del patrimoni arquitectònic
8) Elaborar els estudis de planificació urbana, revisar el pla d'equipaments, anàlisi de
l’evolució del desenvolupament urbanístic
9) Actualització del planejament, supervisió pel manteniment de la cartografia
municipal
10) Redacció de figures de gestió urbanística de promoció pública: projectes de
reparcel·lació, estudis previs, propostes urbanístiques, valoracions urbanístiques i
immobiliàries, etc.
11) Projectes de compensació, reparcel·lació, parcel·lacions, segregacions,
innecessarietat de llicència per segregacions, etc.: informar, supervisar i redactar
si s’escau els projectes tècnics
12) Convenis urbanístics: elaborar convenis de col·laboració pel desenvolupament del
planejament i la gestió urbanística
13) Tramitació dels expedients de gestió urbanística, públics i privats: emissió dels
informes preceptius i altres
14) Comunicació al Cadastre i Registre dels expedients aprovats que comporten
alteracions cadastrals
15) Planificació i definició dels criteris d’intervenció en el territori, urbà i no
urbanitzable
16) Gestió, planificació i realització de les inversions necessàries en obres en espai
públic, equipaments i infraestructures
17) Sol·licitud, gestió i planificació de les fons de finançament en matèria d’urbanisme
i obres
18) Definició de criteris tècnics i coordinació dels Serveis d’enginyeria i arquitectura
del conjunt de la corporació

Electe responsable:

Responsable tècnic