Medi Ambient i Sostenibilitat

Atribucions:

1) Pla de neteja de zones verdes, masses forestals, llera del riu, torrents, etc.
2) Mesures d’estalvi energètic i racionalització del consum d’aigua
3) Servei de recollida d’escombraries, vidre, paper, piles, mobles, materials
d’enderroc, etc.
4) Recollida i eliminació de residus
5) Gestió, direcció i control del medi ambient
6) Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia, canvi
climàtic) i energies renovables. PAES
7) Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
8) L’exercici per ordenar la inspecció, incoació i tramitació d’expedients
administratius sancionadors per incompliment de les previsions contingudes al
que regula les situacions d’excepcionalitat o d’emergència de sequera
9) Manteniment i recuperació de camins
10) Control de residus líquids, sòlids i gasosos. Abocadors incontrolats. Graveres
11) Depuració d’aigües residuals
12) Defensa de la vegetació i de la fauna autòctones
13) Millora de la convivència dels animals de companyia, similars
14) Proposta de resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions,
incloses les seves modificacions i pròrrogues posteriors, relacionades amb la tinença d’animals potencialment perillosos i l’exercici de les competències
d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat sancionadora
15) Campanyes informatives i de sensibilització
16) Gestió i funcionament de la Deixalleria Municipal
17) Implantació de la recollida selectiva de residus
18) Neteja de parcel·les, solars privats i masses forestals dels barris perifèrics

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis:
Document