Llicències

Atribucions:

1) L’exercici per ordenar la inspecció, incoació i tramitació d’expedients
administratius de protecció de la legalitat urbanística i proposta per imposar les
corresponents sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit
2) Control de la legalitat urbanística en les obres privades. Programes d’inspecció
3) Expedients de ruïna, façanes en mal estat, parcel·les sense tancar, solars sense
voreres, etc.
4) Neteja de parcel·les, solars privats i franges de seguretat dels barris perifèrics
5) Llicències, autoritzacions i comunicacions urbanístiques
6) Seguiment d’expedients d’infracció urbanística
7) Seguiment de requeriments, bàndols, instruccions, decrets i acords de
l’Ajuntament en relació als assumptes de l’àrea
8) Execucions subsidiàries
9) Llicències i altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues
posteriors relatives a ocupació de la via pública o de terrenys d’ús públic
vinculades a llicències urbanístiques, i en particular, i entre altres, la instal·lació de
contenidors de runa, casetes d’obres, reserva de càrrega i descàrrega, guals per
a obres, guals particulars, aparcament minusvàlids etc.

10) Estudis de seguretat i salut, plans de seguretat i salut i els nomenaments de
director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut dels
expedients relatius a contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de
gestió de serveis públics
11) Mesures de seguretat a les obres privades
12) Enllumenat públic
13) Servei d’aigües
14) Clavegueram
15) Estat de línies elèctriques, telefòniques, gas, etc.
16) Manteniment, gestió i direcció del Cementiri
17) Intervenció de l’Ajuntament en els problemes estructurals del parc d’habitatges:
aluminosis, carbonatació, balcons, etc.

Electe responsable:

Responsable tècnic