Benestar Social

Atribucions:

1) Direcció, gestió i coordinació de les competències municipals en matèria de
Serveis Socials i polítiques d’acció social.
2) Serveis Socials bàsics
3) Polítiques d’inclusió social i atenció als col·lectius en risc d’exclusió social i
pobresa
4) Atenció a la infància i adolescència en risc social
5) Serveis d’intervenció socioeducativa. Centre Obert
6) Atenció a les persones amb dependència
7) Polítiques d’inclusió social i laboral de persones amb necessitats especials per
situació de discapacitat psíquica, física o sensorial
8) Polítiques i programes d’atenció, educació i prevenció de riscos derivats del
consum de drogues, la conducta alimentària, sexual o delictiva
9) Polítiques actives per a la promoció dels drets socials i de ciutadania de persones
i/o col·lectius en situació de vulnerabilitat social
10) Acolliment d’urgència
11) Tramitació ajuts d’urgència
12) Servei de mediació ciutadana
13) Programes d'atenció i protecció a la Gent Gran. Xarxa de gent gran
14) Corresponsabilitat amb la xara d’atenció a la infància i adolescència
15) Programes d’atenció i protecció a les famílies
16) Signatura de convenis
17) Subvencions i ajuts
18) Premis i concursos
19) Subvencions sol·licitades i altres fons de finançament
20) Autorització d’activitats i material
21) Relacions amb les entitats de l’àmbit

Electe responsable:

Responsable tècnic

Carta de serveis: