Aigua i Energia

Atribucions:

1) Seguiment, control i supervisió de la concessió municipal d’aigua i dels contractes
de subministrament d’energia
2) Planificació i coordinació d’auditories, projectes i mesures diverses d’estalvi,
eficiència i millora energètica dels equipaments municipals
3) Sensibilització i/o projectes d’estalvi d’energia
4) Creació i desenvolupament del marc jurídic, tècnic i de gestió de les comunitats
energètiques

Electe responsable:

Responsable tècnic