Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

AUTÒMOMS, PETIT COMERÇ I EMPRESA: AJUTS PELS AFECTATS DE LA COVID-19

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha obert la convocatòria extraordinària d'ajuts econòmics destinats a comerços minoristes, treballadors i autònoms i petites empreses amb l'objectiu de pal·liar les conseqüències econòmiques generades per l'obligació de suspendre i tancar determinades activitats comercials i de serveis com a conseqüència del decret de l'estat d'alarma per la situació d'emergència sanitària per la crisi de la COVID-19. Per poder oferir aquests ajuts, l’Ajuntament ha suplementat la dotació econòmica de Promoció Econòmica amb 120.000€. La finalitat dels ajuts és poder oferir, des de la regidoria de Promoció Econòmica, un impuls i suport per al restabliment amb normalitat de l'activitat econòmica i comercial local.

 

Les sol·licituds de les subvencions, en règim de concurrència no competitiva, es podran presentar telemàticament a través del web municipal i l'import s'haurà de destinar a fer front a les despeses fixes del negoci, tals com lloguers i hipoteques dels locals, subministraments i altres obligacions tributàries, que s'han generat durant la vigència de l'estat d'alarma i/o el procés de desescalada. El termini per presentació de sol·licituds comença aquest dijous, 4 de juny i s'acabarà el dia 18 de juny.

 

Aquesta convocatòria d'ajuts a comerços, autònoms i petites empreses estableix tres línies de subvenció:

 

 • Establiments comercials minoristes i de serveis, treballadors autònoms i petites empreses d’activitats no relacionades amb la restauració que compleixin els requisits establerts en aquestes bases: ajut de 400€ que s’abonaran en un pagament únic.
 •  Establiments de restauració i establiments amb zona de cafeteria o restauració amb una activitat (principal o complementària) que els hagi permès tenir oberta la seva activitat de forma parcial (exemple: fleca amb servei de cafeteria): ajut de 500€ que s’abonaran en un pagament únic als establiments de restauració i ajut de 200€ que s’abonaran en un pagament únic, als establiments amb zona de cafeteria o restauració amb una activitat que els hagi permès tenir oberta la seva activitat de forma parcial.
 •  Paradistes del Mercat no sedentari dels divendres d’Olesa de Montserrat: ajut de 100€ que s’abonaran en un pagament únic.

Qui pot demanar aquest ajut?

 

Les persones físiques o jurídiques titulars d'activitats que s'han vist obligades a suspendre la seva activitat en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Real Decreto 465/2020, de 17 de març, i altre normativa derivada de l’estat d’alarma i que reuneixen les condicions següents:

 

 • a)  Tenir donada d’alta l’activitat amb domicili fiscal i social a Olesa de Montserrat, fixat amb anterioritat al mes de març del 2020 i acreditar-ne la seva titularitat. En el cas del paradistes del mercat no sedentari, estar inclosos en l’últim padró semestral.
 • b)  Estar inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social, en el cas de les persones físiques.
 • c)  Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries en el moment de presentar la sol·licitud, o demostrar que s’ha demanat un aplaçament de les mateixes. En el cas del paradistes del mercat no sedentari, també han d’estar al corrent del pagament de la taxa municipal del mercat de venda no sedentària.
 • d) Tenir un local comercial obert al públic i/o destinat al desenvolupament de l’activitat en el municipi d’Olesa de Montserrat (a excepció dels paradistes del mercat no sedentari).
 • e) No estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

L'acompliment d'aquests requisits caldrà acreditar-los en el moment de presentar la sol·licitud. En el cas que la titularitat d’una societat estigui formada per més d’una persona física, es podrà presentar una única sol·licitud. En el cas que hi hagi més d’un treballador autònom exercint la seva activitat en un mateix local comercial obert al públic i/o destinat al desenvolupament de l’activitat, només podrà presentar la sol·licitud un d’ells.

 

Queden excloses d'aquesta convocatòria d'ajuts les activitats comercials no minoristes o que no s’adrecin exclusivament al consumidor final, els establiments comercials minoristes, treballadors autònoms i petites empreses que no hagin suspès la seva activitat en aplicació de l'estat d'alarma i les empreses o treballadors autònoms que tinguessin més de 8 treballadors donats d’alta amb anterioritat al 14 de març.

 

Documentació necessària (cal adjuntar a la sol·licitud):

 

 • Formulari de sol·licitud de l’ajut, d’acord amb el model normalitzat (Annex I), degudament emplenat i signat.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/CIF del/ de la sol·licitant i del/de la representant legal.
 • Declaració Censal d’inici d’activitat per la qual es sol·licita l’ajut (model 036/037).
 • Informe de vida laboral del CCC del període de l’1 al 14 de març on consti el detall de treballadors donats d’alta, si s’escau.
 • Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex I).
 • Declaració responsable del/ de la sol·licitant, o representant legal, de no estar inclòs/a en cap dels supòsits previstos en l’art. 13.2 de la LGS així com de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària i de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció (model normalitzat Annex I). Sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: els/les sol·licitants han d’acreditar que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, al llarg de tot el procés de la subvenció. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització del sol·licitant per a que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat pugui obtenir de forma directa l’acreditació mitjançant certificats telemàtics. No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el consentiment aportant les certificacions vigents corresponents juntament a la sol·licitud de subvenció, d’acord amb el que s’estableix legalment (model normalitzat Annex I).
 • Identificació del compte bancari en el qual s’abonarà l’ajut mitjançant transferència bancària d’acord amb el model normalitzat (Annex II).

L'objectiu de l'Ajuntament d'Olesa és poder oferir l'ajut econòmic a totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits establerts, fet pel qual s'ha previst una partida pressupostària de 120.000€. El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic tenint en compte la data de presentació de la sol·licitud al registre d'entrada de l'Ajuntament i fins a exhaurir el crèdit pressupostari. Ara bé, tal i com especifiquen les bases d'aquesta convocatòria, si el nombre de sol·licituds sobrepassa la partida establerta, l'Ajuntament estudiarà la possibilitat d'aportar més crèdit per donar sortida a totes les sol·licituds. El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

 

Com s'ha de fer la presentació telemàtica

 

Per tramitar la sol.licitud de la subvenció heu de seguir els següents passos:

 • Entrar a l'apartat de Seu electrònica d'aquest web.
 • Entrar a l'apartat Tràmits
 • Entrar a Tràmits Freqüents
 • Sel·leccionar el tràmit "Instància General"
 • Escollir l'opció "Tramitació electrònica" i seguir els passos que marca.

Per poder fer la tramitació telemàtica necessiteu certificat digital (IdCAT o IdCat Mòbil). 

 

Davant qualsevol dubte es pot fer consulta al departament de Promoció Econòmica al telèfon 93 778 00 50 extensió 3623, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional