Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu per proveir en propietat 8 places d'Administratiu/va28/12/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 8 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

 

Places: VUIT places d’ADMINISTRATIU/VA, escala d'administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             Administratiu/va

Grup de classificació: C1

Règim:                        funcionari de carrera

Retribució bruta:         Salari base C1; CD Nivell de destí: 16; CE anual: 3.319,54 €

Funcions:                   Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 • Estar en possessió de la titulació mínima de batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • Acreditar competències en tecnologies de la informació i la comunicació: ACTIC mitjà o equivalent/superior.

 

Procés selectiu: 

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals.

 

Període de presentació d’instàncies: del 29 de desembre de 2022 al 17 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Nivell C1 català
 • Document acreditatiu competències en tecnologies de la informació i la comunicació: ACTIC mitjà o equivalent/superior.

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen.

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC).

 

Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència.

 

Disculpeu les molèsties.

 

23/01/2023 Us informem que la incidència que afectava la tramitació telemàtica de la pàgina web ha quedat resolta. S'amplia el termini de presentació d'instàncies fins al 27 de gener de 2023, inclòs.

 

 

07/02/2023 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 1 de març de 2023
Hora: 9:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1 i 2

 

S'obre un període d'al·legacions a la llista provisional fins el dia 21 de febrer de 2023, inclòs.

 

Les persones definitivament admeses que no hagin acreditat documentalment l'equivalència amb el nivell de suficiència (C1) de català, resten convocades a la realitzacio de la prova de català, que es durà a terme:

 

Dia: 23 de febrer de 2023
Hora: 9:45 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

23/02/2023 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses

 

 

02/03/2023 S'ha publicat els resultats de les proves 1 i 2.

 

Les persones que hagi superat les proves 1 i 2, marcades amb una X, resten convocades a la Prova de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a Apte/a o no apte/a, i que es durà a terme:

 

Dia:    6 de març de 2023

Hora:  10:00 h

Lloc:   Sala de juntes (1a planta Ajuntament)

            Pl. Félix Figueras i Aragay s/n

 

06/03/2023 S'ha publicat els resultats de la Prova de competències TIC.

 

Es convoca a les persones aspirants que han superat les proves 1 i 2, així com la Prova de competències TIC, a la realització de la Prova 3. Entrevista competencial, que es durà a terme:

 

Dia:     9 de març de 2023

Lloc:    Sala de Juntes (1a planta Ajuntament)

            Pl. Félix Figueras i Aragay s/n

            Hora:  

 

Hora

Registre entrada

DNI*

10:00

E2023001405

***4120**

10:30

E2023000224

***2329**

11:00

E2023000849

***2937**

11:30

E2023000869

***6045**

12:00

E2023000852

***5024**

13:00

E2022027817

***9911**

13:30

E2023000352

***3067**

14:00

E2023001492

***2137**

14:30

E2023000671

***1181**

15:00

E2023000550

***7121**

 

 

Inici i desenvolupament de la fase de concurs.

 

Les persones que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals abans del dia 20 de març de 2023, inclòs.

L' aspirant ***7362** disposa fins el 30 de març de 2023. 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits que s'han d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 

08/03/2023 S'ha publicat una esmena de resultats de la Prova 1.

 

10/03/2023 S'ha publicat una esmena de resultats de la Prova 1.

 

14/03/2023 S'ha publicat els resultats de la Prova 3. Entrevista competencial.

 

16/03/2023 S' ha publicat els resultats de la prova 2 de l'aspirant ***7362**
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional