Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procés selectiu EOT per proveir en propietat una plaça d'Administratiu/va (Innovació i qualitat / Alcaldia)27/12/2022


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA

 

Places: UNA plaça/es d’ADMINISTRATIU/VA INNOVACIÓ I QUALITAT/ ALCALDIA , escala d’administració general, sots escala administrativa, del grup de classificació C1, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             Administratiu/va (Innovació i Qualitat / Alcaldia)

Grup de classificació: C1

Règim:                        Personal funcionari

Retribució bruta:         Salari base C1; CD Nivell de destí: 16; CE anual: 3.319,54 €

Funcions:                    Les pròpies del lloc de treball i específicament les corresponents a la fitxa de lloc de treball, que trobareu a les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de Títol de Batxiller, FP II, Tècnic/a o equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.

 

Procés selectiu: D’acord amb l’establert en l’article 2 i a l’apartat 3 de la Disposició addicional primera de la Llei 20/2021, el sistema de selecció serà el de concurs-oposició lliure per via d’estabilització de l’ocupació temporal.

 

Període de presentació d’instàncies: del 28 de desembre de 2022 a l’11 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Formulari d’autovaloració de mèrits i declaració responsable de veracitat de la informació al·legada en la fase de concurs
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 català

   

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60€

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen.

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). També han de seguir la tramitació de l'autoliquidació de la taxa fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

Consulteu les bases generals i específiques d’aquest procés selectiu. 

 

24/02/2023. S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia: 19 d'abril de 2023            

Hora: 9:00h                     

Lloc: Casa de Cultura

Adreça: c/ Salvador Casas, 26

Proves inicialment previstes: prova teòrica, prova pràctica i entrevista competencial

 

Les persones definitivament admeses que no hagin acreditat documentalment l'equivalència amb el nivell de suficiència (C1) de català, resten convocades a la realitzacio de la prova de català, que es durà a terme:

 

Dia: 21 d'abril de 2023
Hora: 9:00 hores
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional