Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Nou reglament municipal regulador de les reserves d'estacionament23/6/2022


 • Reserves d’estacionament per a PMR (minusvàlids):

 

TITULARS CONDUCTORS

 

2.1.2. Requisits:

 1. a) Estar empadronat/ada a Olesa de Montserrat.
 2. b) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible1 i propera al domicili2 del la persona titular de la targeta d’aparcament.
 3. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament de la hisenda local.
 4. d) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% relativa a la mobilitat.

 

2.1.3. Documentació requerida:

 1. a) DNI o permís de residència
 2. b) Targeta d’aparcament del titular conductor/a per a persones amb discapacitat
 3. d) Carnet de conduir
 4. e) Declaració jurada relativa al requisit 2.1.2.b
 5. f) Certificat del grau de discapacitat

 

TITULARS NO CONDUCTORS

 

3.1.2. Requisits:

 1. a) Estar empadronat/ada al mateix domicili tant la persona titular no conductora com la persona conductora del vehicle que està autoritzada a utilitzar la reserva d’acord amb les normes de l’article.
 2. b) No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible1 i propera2 al domicili.
 3. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament de la hisenda local.
 4. d) Ser la persona titular de la targeta menor de 18 anys i superar el barem de mobilitat. Si el titular és major d’edat, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 75% i superar el barem de mobilitat, segons els criteris establerts al RD1971/1999, de 23 de desembre de 1999.

 

3.1.3. Documentació a aportar:

 1. a) DNI o permís de residència de la persona titular de la targeta.
 2. b) Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 3. c) DNI i carnet de conduir de la persona que convisqui amb la persona titular de la targeta i demani l’autorització per utilitzar la reserva d’acord amb les normes de l’article 2.
 4. d) Declaració jurada relativa al requisit 3.1.2.b) referida tant a la persona titular de la targeta com a la persona que convisqui amb el/la titular de la targeta i demani l’autorització per utilitzar la reserva.
 5. e) Certificat del grau de discapacitat.

 

1 Es considera accessible si la plaça d’aparcament disposa de distància suficient per garantir l’encotxament i desencotxament al vehicle de la persona titular de la targeta.

2 Es considera una distància propera al domicili aquella que sigui inferior a 250 metres.

 

 

 • Ocupacions de la via pública:

 

Article 18. Procediment de concessió de reserva d'estacionaments temporals i talls de la via pública

Les reserves temporals d’ocupació d’una zona de la via pública, reserves d’estacionament públic per mudança o anàleg i talls de carrer, s’han de sol·licitar telemàticament mitjançant el preceptiu escrit a l'Ajuntament, en un termini mínim de 20 dies hàbils abans de la data prevista per a l’ocupació. És obligatori aportar el material necessari per senyalitzar-la, així com fer que es compleixin les condicions mínimes de seguretat establertes al present Reglament i la resta de la normativa vigent.

 

Article 19. Contingut de les sol·licituds

Les sol·licituds d’autorització de reserva temporal de la via pública han de contenir com mínim:

- Data d’inici i fi de l’ocupació

- Trams horaris d’afectació

- Localització

- Superfície a ocupar (expressada en metres quadrats)

- Descripció del tipus d’ocupació

- Qualsevol altra circumstància que es consideri convenient reflectir. Les autoritzacions han d’estar sempre a disposició de l’autoritat competent, i la persona sol·licitant/titular de la reserva resta obligada a exhibir-la a requeriment de l'autoritat municipal.

- Adreça de correu electrònic per a notificacions.


Document
PDF - Nou reglament municipal regulador de les reserves d'estacionament


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional