Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Beques per als casals d'estiu 20229/5/2022


El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha convocat una línia d'ajuts en règim de concurrència competitiva per tal que tots els infants i joves de 3 a 18 anys tinguin l'oportunitat de poder gaudir d'activitats de lleure durant l'estiu. Aquests ajuts econòmics estan adreçats a persones amb recursos insuficients per fer front a activitats extraescolars durant l'estiu, amb l'objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social, contribuint a l'eliminació de riscos d'exclusió social, vulnerabilitat, i a la compensació de dèficits de suport social. 

 

Els ajuts van dirigits a infants i joves d'entre 3 i 18 anys per participar als casals d'estiu organitzats per les AMPAs dels centres educatius, activitats esportives i de lleure organitzats per entitats del municipi i les organitzades per l'Ajuntament d'Olesa. El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 30 de maig. S'han de presentar al Registre de l'Ajuntament, via telemàtica a través del web municipal (apartat de Tràmits de la Seu Electrònica) o demanant cita prèvia a l'OAC.

 

Requisits dels sol·licitants i forma d’acreditar-los


Són requisits per a presentar-se a la convocatòria:

 • Presentar la sol·licitud entre el 10 i el 30 de maig. 
 • El/La sol·licitant ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació (es parteix de la base per a dues persones de 2,5 vegades l’IRSC i a partir del tercer membre es suma IRSC anualx1,4x0,4)
  • Famílies de dos membres: 19.919,32€
  • Famílies de tres membres: 24.381,24€
  • Famílies de quatre membres: 28.843,16€
  • Famílies de cinc membres: 33.305,08€
  • Per a cada nou membre: s’afegiran 4.461,92€

En el cas de que en el nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En el cas que la família tingui vigent reconegut el títol de família nombrosa o títol de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.

 

Enguany es contempla una situació d’excepcionalitat que estarà destinada a:
Infants que es trobin en situació de protecció internacional o protecció temporal, o en procés de sol·licitud d’aquesta protecció i/o Infants que puguin acreditar la procedència d’un país en situació de conflicte bèl·lic que estiguin registrats en la base de dades que l’Ajuntament disposa. Aquests infants gaudiran d’una bonificació del 100% per a l’assistència a l’activitat d’estiu triada.

 

 

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud d’ajut per a la participació en les activitats d’estiu 2021
 • Autorització per a consultar directament dels òrgans administratius competents les dades que siguin necessàries en aquest procediment.
 • L’entitat organitzadora ens facilitarà còpia de la inscripció a la activitat d’estiu.
 • Rebut de lloguer o hipoteca (últims 2 mesos)
 • Declaració de la renda en el cas d’estar exempt, cal aportar certificat d’ingressos emès per l’Agència Tributària.
 • Declaració de la renda en el cas de no haver-la realitzat aportar certificat d’imputacions, elaborat per l’Agència Tributària.
 • En cas que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no contributius l’any 2021, caldrà aportar la acreditació corresponent i quantia percebuda:
  • Les persones que percebin PIRMI/RGC, Certificat o document acreditatiu i el seu import 2021
  • Prestació dependència: resolució o acreditació amb l’import 2021
  • Altres document de rendiments no contributius, exemptes de l’IRPF, incapacitat permanent absoluta i gran incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec. Resolució o document acreditatiu de l’import 2021
 • En cas de canvi substancial de la situació econòmica entre la Declaració de Renda aportada i l’exercici actual, cal complementar la documentació econòmica a dalt indicada per la que justifiqui el canvi de la situació econòmica.
  • Els supòsits que es tindran en compte seran: pèrdua significativa dels ingressos estables derivats de la pèrdua de feina o de la prestació d’atur.
  • Els justificants: s’ha d’acreditar els ingressos de cada membre de la unitat familiar en edat laboral (nòmines, pensions prestacions d’atur, Certificat INEM o seguretat social de no percebre cap prestació...)

Documentació per acreditar situacions específiques:

 

 • Conveni regulador o sentència de divorci. En cas de no cobrar la pensió establerta, la denuncia corresponent.
 • Infants en acolliment familiar. S’acreditarà mitjançant resolució d’acolliment de la DGAIA

Les ajudes s'adjudicaran, en règim de concurrència competitiva, a partir d'una puntuació que tindrà en compte les dades familiars i econòmiques i situacions especials de risc oficial. 

 

Podeu consultar totes les bases de la convocatòria de beques per als casals estiu 2022 i descarregar el full de sol·licitud i la documentació que cal presentar als documents adjunts.


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional