Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Fins el 30 de setembre es poden demanar les subvencions a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús residencial20/9/2021


Fins el 30 de setembre es poden sol·licitar els ajuts de l'Ajuntament d'Olesa per a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús residencial. Són actuacions subvencionables les incloses a la Base 12a i executades entre l’1 de gener de 2019 i fins el 30 de novembre de 2021

 

Termini i forma de justificació

•  El termini de justificació finalitzarà el 30 de novembre de 2021. S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita l’Ajuntament

 

Actuacions subvencionables
•  La rehabilitació de façanes (només amb millora energètica de l’envolupant).

•  La rehabilitació de cobertes (només amb millora energètica de l’envolupant).

•  La rehabilitació d’elements estructurals.

•  Les obres de millora de les instal·lacions comunitàries en edificis plurifamiliars i les obres de millora de les instal·lacions de subministrament en edificis unifamiliars, d’aigua, d’electricitat, de gas, la instal·lació o millora de l’antena (en cas de plurifamiliars, la comunitària) i la instal·lació de noves tecnologies.

•  Obres d’instal·lació de millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Per a habitatges en edificis plurifamiliars, caldrà que el consentiment de la comunitat estigui formalitzat.

•  La millora de l’accessibilitat en les zones comunes d’edificis plurifamiliars i dels edificis unifamiliars (instal·lació d’ascensors, formació de rampes d’accés, instal·lació de plataformes salva escales en els trams de comunicació entre l’accés del carrer i el vestíbul de l’ascensor).

•  Millores d’accessibilitat en les cambres higièniques dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda. Substitució de banyeres a plat de dutxa i l’ampliació de la porta d’accés a la cambra higiènica per assolir un pas lliure mínim de 80 cm, així com les obres complementàries per poder realitzar aquestes adaptacions.

•  Els honoraris tècnics per a la redacció dels estudis energètics, redacció d’informes IITE i dels diferents projectes o documentació tècnica necessaris per la realització de les diferents feines previstes en aquests ajuts.

•  Seran també objecte d’ajut les despeses relatives al compliment de la IITE, sempre que simultàniament vagi acompanyada de la

sol·licitud d’ajut i justificació de l’execució de qualsevol de les actuacions anteriors.

 

Requisits dels sol·licitants
Poden sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, incloses les comunitats de propietaris i comunitats de béns d’habitatges i d’edificis d’ús residencial, amb títol de domini o qualsevol altre dret que els permeti realitzar les actuacions i complir amb les obligacions que s´estableixen a les Bases.

 

Documentació a aportar
•  Models normalitzats

•  Documentació que consta a la Base 7

 

La documentació s’haurà de presentar al Registre general de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Per a més informació:

Oficina Local d'Habitatge

93 778 00 50 

habitatge@olesademontserrat.cat

 

Consulteu la informació al detall a les bases de la convocatòria 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional