Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Conserge d'escola17/8/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE CONSERGE D’ESCOLA

 

Plaça: 1 plaça de CONSERGE D’ESCOLA, classe personal d’oficis, categoría d’operari, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2017

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

  • Estar en possessió com a mínim del títol de certificat d’esolcaritat o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell bàsic (A2) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 13 d’agost al 01 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   8,10€

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

13/09/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives, que es duran a terme:

 

Dia:        6 d´octubre de 2021

Hora:     09:00 h           

Lloc:      Casa de Cultura

Adreça: c. Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional