Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Procès selectiu d'urgència d'un lloc de treball d'intervenció accidental en comissió de serveis - TANCADA -17/8/2021


PROCÉS SELECTIU D'URGENCIA PER D'UN LLOC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ ACCIDENTAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS

 

Lloc de treball: Interventor/a, subescala intervenció tresoreria reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

 

Denominació: Intervenció

Subescala: Intervenció-Tresoreria

Grup de classificació: A1

Nivell de destí: 28

Complement específic anual: 33.768,42 €

 

Durada: La durada serà inicialment de 6 mesos, sense perjudici que es pugui prorrogar d'acord amb la normativa vigent.

 

Requisits:

 • Tenir la condició de funcionari de carrera, en situació de servei actiu en qualsevol administració, dels cossos o escales classificats en el subgrup A1, d'acord amb el previst en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
 • No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l'accés al cos o escala de funcionaris.
 • No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria. Posseir la capacitat funcional per a realitzar l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.
 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents

Període de presentació d’instàncies: del 13 al 23 d’agost de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el termini de presentació d’instàncies cal aportar:

 • El model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable(degudament emplenat i signat)
 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits.
 • Currículum vitae
 • Relació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu i justificants acreditatius
  • Els serveis prestats en l’administració corresponent s’acreditaran mitjançant la certificació de l’administració corresponent amb indicació de la categoria professional, funcions i període de temps
  • Els estudis, cursos, cursets i jornades i seminaris que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, indicant el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada.

Registre: Es pot registrar telemàticament a través de registre electrònic (Instància General) de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia. 

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15€

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud electrònicament, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

09/09/2021 S'ha publicat la llista provisional i definitiva de persones admeses i excloses.

 

28/01/2022 S'ha publicat l'acta del procés selectiu.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional