Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Ajuts per a la creació, millora o ampliació d'espais físics de coworking a Olesa21/7/2021


Els coworking són espais de trobada de persones emprenedores i/o empresàries amb l’objectiu d’establir networking i sinergies entre elles, així com acords comercials i empresarials, contribuint d’aquesta manera a la generació d’activitat econòmica al territori. Consisteix en l'arrendament d'oficines o espais a diferents professionals per al desenvolupament de la seva activitat, oferint juntament amb el lloguer dels espais, serveis addicionals, com entre d'altres, secretaria, neteja, reprografia, telèfon, internet ...L’utilitzen, fonamentalment, empreses amb base tecnològica i d’innovació, professionals independents i creatius i es poden establir diferents tarifes en funció de la periodicitat i l’ús.


Amb l'actual context de crisi econòmica, l’Ajuntament d’Olesa considera prioritari promoure i donar suport  econòmic a accions que siguin vies generadores d’ocupació al municipi, sent l’autoocupació una alternativa a valorar. En aquesta línia i, per la seva particularitat, els espais coworking permeten adaptar-se a les necessitats dels emprenedors i autònoms que estan començant la seva activitat i són de gran utilitat.

 

S'estableixen dues línies de subvenció:

-Ajuts a la creació i posada en marxa d’espais físics de coworking: Podran ser beneficiaries les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat o vulgui iniciar una activitat d’espai físic de coworking al municipi.

 

-Ajuts per a la millora o ampliació d’espais físics de coworking ja existents al municipi: Podran ser beneficiaries les persones físiques o jurídiques que ja estan constituïdes com a empreses de coworking i han realitzat o preveuen realitzar millores o ampliacions.
 

L’import de la subvenció està supeditat al nombre de candidatures presentades que superin la valoració mínima exigida fins a exhaurir la partida pressupostària. En qualsevol cas, l’import màxim subvencionable serà de 10.000 € (no podrà superar el 50% del cost l’activitat subvencionable).

 

Es valoraran aspectes com la inversió realitzada, la quantitat d’espais de treball oferts pel coworking, els serveis posats a disposició dels coworkers, les accions de dinamització del coworking i els llocs de treball creats.

 

El període d’execució de les actuacions comprèn des de l’1 de gener de 2021 fins a sis mesos a comptar des de la data en que es notifiqui la resolució de l’atorgament de la subvenció.

 

La data límit per a presentar les sol·licituds finalitza el 10 d’agost.

 

Documentació a presentar:

- Model normalitzat de sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva en el qual hi haurà de constar el nom de la persona peticionària, adreça, telèfon i DNI. Així mateix, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció. (model normalitzat 1).


- Documentació acreditativa de la persona sol·licitant i del/de la representat legal, si escau: DNI, NIE, NIF.


- Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària (model normalitzat 7).


- Memòria explicativa de l’activitat, on hi constin principalment els criteris per ser valorats. Caldrà presentar el model corresponent segons es tracti d’una sol·licitud a la subvenció per a la creació d’espais de coworking o per a la seva millora o ampliació (veure Annex).


- Pla d’empresa segons model normalitzat (veure Annex) 


- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

- Declaració respecte de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (model normalitzat 6).Per a les sol·licituds de subvencions a la millora o ampliació d’espais físics de coworking ja existents al municipi, s’afegirà la següent documentació específica:


- Certificat tributari de situació censal expedit por l’Agència Tributària. Aquest certificat es pot obtenir telemàticament en la seu electrònica de l’Agencia Tributària.


- Informe de situació actual del/de la treballador/a autònom/a expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest informe es pot obtenir telemàticament en la seu electrònica de la Seguretat Social.


- En cas de tenir treballadors/re contractats/des, informe de vida laboral del Codi de Compte de Cotització des de l’inici de l’activitat, on consti el detall dels/de les treballadors/res donats d’alta. Aquest informe es pot obtenir telemàticament en la seu electrònica de la Seguretat Social.


- Llicència d´Activitat per la nova activitat objecte de la subvenció, o qualsevol altre autorització o llicència que resulti pertinent.


- Estatuts de la Societat, si escau.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Telegram_petit.png
  • RSS
  • Youtube-32x32.png
  • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional