Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Beques per als casals d'estiu 20214/6/2021


El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha convocat una línia d'ajuts en règim de concurrència competitiva per tal que tots els infants i joves de 3 a 18 anys tinguin l'oportunitat de poder gaudir d'activitats de lleure durant l'estiu. Aquests ajuts econòmics estan adreçats a persones amb recursos insuficients per fer front a activitats extraescolars durant l'estiu, amb l'objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social, contribuint a l'eliminació de riscos d'exclusió social, vulnerabilitat, i a la compensació de dèficits de suport social. L'Ajuntament destina un pressupost de 22.000€ a aquestes beques. 

 

Els ajuts van dirigits a infants i joves d'entre 3 i 18 anys per participar als casals d'estiu organitzats per les AMPAs dels centres educatius, activitats esportives i de lleure organitzats per entitats del municipi i les organitzades per l'Ajuntament d'Olesa. El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de maig a l'11 de juny. S'han de presentar al Registre de l'Ajuntament, via telemàtica a través del web municipal (apartat de Tràmits de la Seu Electrònica) o demanant cita prèvia a l'OAC.

 

Requisits dels sol·licitants i forma d’acreditar-los


Són requisits per a presentar-se a la convocatòria:

 • Presentar la sol·licitud entre el 20 de maig i l'11 de juny.
 • El/La sol·licitant ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació (Es parteix de la base per a dues persones de 2 vegades l’IRSC i a partir del tercer membre es suma IRSC/mesx1,4x0,4) 
  • Famílies de dos membres: 19.919,32€
  • Famílies de tres membres: 24.381,24€
  • Famílies de quatre membres: 28.843,16€
  • Famílies de cinc membres: 33.305,08€
  • Per a cada nou membre: s’afegiran 4.461,92€

En el cas de que en el nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En el cas que la família tingui vigent reconegut el títol de família nombrosa o títol de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.

 

Les sol·licituds es poden presentar des d'aquest divendres, 5 de juny, i fins el 19 de juny inclòs al Registre de l'Ajuntament.

 

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud d’ajut per a la participació en les activitats d’estiu 2021
 • Autorització per a consultar directament dels òrgans administratius competents les dades que siguin necessàries en aquest procediment.
 • L’entitat organitzadora ens facilitarà còpia de la inscripció a la activitat d’estiu.
 • Rebut de lloguer o hipoteca (últims 2 mesos)
 • Declaració de la renda en el cas d’estar exempt, cal aportar certificat d’ingressos emès per l’Agència Tributària.
 • Declaració de la renda en el cas de no haver-la realitzat aportar certificat d’imputacions, elaborat per l’Agència Tributària.
 • En cas que qualsevol membre de la unitat familiar hagi percebut rendiments no contributius l’any 2020, caldrà aportar la acreditació corresponent i quantia percebuda:
  • Les persones que percebin PIRMI/RGC, Certificat o document acreditatiu i el seu import 2020
  • Prestació dependència: resolució o acreditació amb l’import 2020
  • Altres document de rendiments no contributius, exemptes de l’IRPF, incapacitat permanent absoluta i gran incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec. Resolució o document acreditatiu de l’import 2020
 • En cas de canvi substancial de la situació econòmica entre la Declaració de Renda aportada i l’exercici actual, cal complementar la documentació econòmica a dalt indicada per la que justifiqui el canvi de la situació econòmica.
  • Els supòsits que es tindran en compte seran: pèrdua significativa dels ingressos estables derivats de la pèrdua de feina o de la prestació d’atur.
  • Els justificants: s’ha d’acreditar els ingressos de cada membre de la unitat familiar en edat laboral (nòmines, pensions prestacions d’atur, Certificat INEM o seguretat social de no percebre cap prestació...)

Documentació per acreditar situacions específiques:

 

 • Conveni regulador o sentència de divorci. En cas de no cobrar la pensió establerta, la denuncia corresponent.
 • Infants en acolliment familiar. S’acreditarà mitjançant resolució d’acolliment de la DGAIA

Les ajudes s'adjudicaran, en règim de concurrència competitiva, a partir d'una puntuació que tindrà en compte les dades familiars i econòmiques i situacions especials de risc oficial. 

 

Podeu consultar totes les bases de la convocatòria de beques per als casals estiu 2021 i descarregar el full de sol·licitud i la documentació que cal presentar als documents adjunts.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional