Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball de Cap de Salut Pública10/2/2023


PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DEL PERFIL DE CAP DE DEPARTAMENT DE SALUT PÚBLICA

 

 

Descripció del lloc de treball:

Denominació: Cap departament de Salut Pública

Grup de classificació: A1

Règim: funcionari interí/laboral temporal

Retribució bruta mensual: SB A1; CD Nivell de destí: 22; CE anual: 1.834,00€

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 

 • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de grau universitari o equivalent en la branca de Ciències de la salut.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: De l’11 de febrer al 2 de març de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació:

 

Durant el termini de presentació d’instàncies només cal aportar:

 

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits previstos a les corresponents bases específiques (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable).
 • Documents acreditatius de la titulació exigida.
 • Justificant d’haver pagat la taxa de drets d’examen o documentació justificativa de la situació d’atur (IVL + DARDO) per la qual s’acredita estar exempt
 • Certificat de nivell de suficiència C1 de llengua catalana 

 

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia a l'OAC.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   23,15 €

 

Constitueix el fet imposable la tramitació de l’expedient de comprovació dels requisits que s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. La no presentació a les proves del procés selectiu pel causa imputable a l’aspirant, no eximeix de l’obligació del seu pagament.

 

L'ajuntament ha establert un nou tràmit a Recursos Humans per descarregar el model d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen i fer el pagament en línia. Trobareu el tràmit clicant aquest enllaç: Autoliquidació de la taxa de drets d'examen.

 

Les persones que es trobin en situació de desocupació estan exemptes del pagament de la taxa. Per justificar-ho han d'aportar la vida laboral i el document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). Tanmateix  han de seguir la tramitació generant l'autoliquidació de la taxa i fent constar aquesta circumstància, amb la qual cosa l'import a liquidar resultat de l'autoliquidació serà 0,00 €. Consulteu el full informatiu.

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional