Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'urgència del perfil Orientador/a educatiu/va de l'àmbit comunitari11/1/2023


PROCÉS SELECTIU D’URGÈNCIA PER CONSTITUÏR UNA BORSA  DE TREBALL DE DEL PERFIL ORIENTADOR/A EDUCATIU/VA DE L’ÀMBIT COMUNITARI

 

Borsa de treball del perfil ORIENTADOR/A EDUCATIU/VA DE L’ÀMBIT COMUNITARI que servirà per cobrir possibles necessitats amb caràcter temporal de llocs de treball de característiques similars, mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors/es o funcionaris/àries propis/es de l’Ajuntament.

 

Descripció de lloc de treball:

Denominació:             ORIENTADOR/A EDUCATIU/VA DE L’ÀMBIT COMUNITARI

Grup de classificació: A

Règim:                        Laboral temporal o funcionari/ària interí/na

Retribucions:              1.630,00€ mensuals, més la part proporcional de pagues extraordinàries.

(El règim de retribucions i la dedicació de la jornada estaran sotmeses a les característiques de les vacants que es vagin produint en cada moment.)

Funcions:                    Orientar i acompanyar a l’alumnat 0-20 i les seves famílies en el procés de construcció de trajectòries personals d’èxit educatiu, acadèmic, personal i social de forma distribuïda i coordinada entre tots els agents de la comunitat educativa. Consulteu les funcions íntegres a les bases reguladores del procés selectiu.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, les persones aspirants hauran de:

 

 • Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau en Pedagogia, Educació Social, Treball Social, Psicologia, Psicologia de l’educació, Psicologia Social, Psicopedagogia o titulació equivalent.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la sol·licitud.

Les persones que no acreditin el nivell mínim exigit, hauran de realitzar una prova de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Taxa reguladora: No s’estableix

 

Període de presentació de sol·licituds: Del 12 al 23 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar:

 

 • Document d’identificació DNI o equivalent
 • Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits (model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable), degudament emplenats i signats.
 • Certificat inexistència delictes de naturalesa sexual o declaració jurada
 • Currículum vitae
 • Nivell C1 Català
 • Acreditació dels mèrits que es vulguin al·legar en la fase de concurs

 

Registre: Es pot registrar telemàticament la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat ‘Tràmits’ de la Seu electrònica, o bé presencialment, demanant cita prèvia

 

En el cas que no us pugueu descarregar el certificat d’inexistència de delictes de naturalesa sexual, cal que empleneu i signeu la declaració jurada que autoritza a l’ajuntament a consultar les vostres dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 

 

Dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia:     25 de gener de 2023

Hora:   09:00h

Lloc:    Casa de Cultura

Proves: inicialment previstes 1 i 2

 

19/01/2023 A conseqüència d’una incidència tècnica produïda el passat divendres 13 de gener de 2023 no funciona el registre telemàtic d’instàncies i presentació de documentació (Registre OAC).

 

Per aquest motiu es preveu ampliar els terminis pels dies que hagi estat inoperatiu aquest servei únicament d’aquells tràmits amb termini no vençut a la data de la incidència, i en aquest cas, caldrà aplaçar el dia de les proves selectives.

 

Properament es farà pública la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i la nova convocatòria de proves.

 

Disculpeu les molèsties.

 

23/01/2023 Us informem que la incidència que afectava la tramitació telemàtica de la pàgina web ha quedat resolta. S'amplia el termini de presentació d'instàncies fins al 31 de gener de 2023, inclòs.

 

En breu informarem de la nova data en què es farà el procés selectiu.

 

24/01/2023 S'ha determinat el dia, hora i lloc de les proves selectives, ajornades amb motiu de l'ampliació de terminis per incidència tècnica:

 

Dia:     2 de febrer de 2023

Hora:   09:00h

Lloc:    Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

Proves: inicialment previstes 1 i 2

 

En funció del número d'aspirants es pot determinar ajornar la realització de les entrevistes al dia 6 de febrer de 2023. En aquest cas, l'horari es concretarà amb els resultats de la Prova 1.

 

Les persones que no hagin acreditat el nivell C1 de llengua catalana resten convocades a la prova de coneixements, amb caràcter obligatori i eliminatòri, que es durà a terme:

 

Dia:     7 de febrer de 2023

Hora:   09:00h

Lloc:    Casa de Cultura

 

01/02/2023 S'ha fet pública la llista de persones aspirants admeses i excloses.

 

 

02/02/2023 S'ha publicat els resultats de la Prova 1 realitzada el dia 02/02/2023. Les persones que l'han superada resten convocades a l'Entrevista:

 

Dia:     6 de febrer de 2023

Lloc:    Sala de reunions 1 (Edifici de l’Ajuntament - 1a planta)

Hora

Registre entrada

DNI*

10:00 h

E2023002280

*****282G

10:20 h

E2023001366

*****649K

10:40 h

E2023002327

*****436Q

11:00 h

E2023002252

*****197X

11:20 h

E2023001058

*****779W

11:40 h

E2023002298

*****439D

12:00 h

E2023001708

*****367R

12:20 h

E2023001473

*****306Y

 

 

07/02/2023 S'ha publicat els resultats definitius i l'ordre de prelació de la Borsa de treball.

 

08/02/2023 S'ha publicat una esmena en els resultats definitius.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional