Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball d'Educador/a social9/7/2020


 1. PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUÏR UNA BORSA D’EDUCADORS/ES SOCIALS

 

Lloc de treball: Borsa de treball d’educador/a social per cobrir les possibles necessitats generades als Serveis Socials Bàsics, que servirà per cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de l’Ajuntament.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió de la diplomatura d’Educació Social o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.
 3. Aportar certificat de inexistència de delictes de naturalesa sexual.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Taxa reguladora drets d’examen: segons ordenança fiscal número 26 per grup A2 = 21,85€

 

Període de presentació d’instàncies: Del 10 al 29 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

21/08/2020 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Les persones aspirants excloses disposen de 10 dies hàbils a partir d'aquesta publicació per formular al·legacions i aportar documentació per a l'esmena de la sol·licitud.

 

09/09/2020 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

Les proves selectives es duran a terme el:

Dia:                 15 de setembre de 2020

Hora:               9.00 hores del matí

Lloc:                Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça:           Salvador Casas, 26

Proves inicialment previstes: Prova 1 Teòrica, Prova 2 Pràctica i Prova 3 Entrevista competencial

 

16/092020 S'ha publicat els resultats provisionals de la fase d'oposició.

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats a la Seu Electrònica del web municipal.

 

L'acreditació dels mèrits es farà:

 1. El full de càlcul amb l’autovaloració dels mèrits, que s’adreçarà a l’adreça de correu processosselectius@olesademontserrat.cat.
 2. Els originals o les còpies compulsades de les certificacions i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits, requisit sense el qual no tenen valor probatori, que s’hauran de presentar mitjançat instància, en el Registre General d’aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

Els mèrits exigits en la fase de concurs de cada convocatòria es justificaran de la manera següent:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una Administració pública, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent dels serveis prestats en l’òrgan públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l’òrgan en qui delegui, i el grup, el règim jurídic, l’especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat, quan així s’estableixi en les bases específiques de cada convocatòria, es farà a través de l’aportació de l’original del contracte laboral i Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria professional, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 3. Pel que fa a la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d'ensenyaments oficials autoritzats. S'exceptua d'aquesta norma els documents acadèmics lliurats pels ajuntaments que hauran d'acreditar de forma fefaent la seva validesa acadèmica. Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.
 4. Els certificats i documents acreditatius de l'especialització i/o la capacitació professional es computaran només quan a criteri del Tribunal tinguin relació amb les funcions pròpies del lloc de treball.

 

02/10/2020 S'ha publicat els resultats definitius del procés selectiu.

 

06/10/2020 S'ha detectat una errada en els resultats definitius publicats. Es publica l'esmena dels resultats definitius.

 


 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional