Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta de cinc places d'Administratiu/va2/3/2020


PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR EN PROPIETAT 5 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

 

Plaça: Administratiu/va, escala d’administració general, sotsescala administrativa, del grup de classificació C1.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, les persones aspirants hauran de:

 1. Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de batxiller superior, formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 2. Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: del 3 al 23 de març de 2020

 

Taxa drets d’examen: 13,60 €, regulada a la ordenança fiscal número 26

 

17/03/2020  En compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden suspesos tots els terminis dels procediments administratius tramitats i gestionats per totes les administracions públiques.

 

Per aquest motiu, els terminis dels procediments relacionats amb els processos selectius oberts, queden suspesos durant el període de vigència de l'estat d'alarma, i en el seu cas, les pròrrogues que s'adoptin.

 

28/05/2020 INFORMACIÓ IMPORTANT

 

Els terminis administratius suspesos pel RD 463/2020 es reactiven amb efectes del dia 1 de juny de 2020. Per aquest motiu, el termini per presentar sol·licituds per participar al procés selectiu de 5 places d'administratius/ves finalitzarà el dia 9 de juny de 2020.

 

23/07/2020 S'ha publicat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, així com la composició del tribunal qualificador i el dia, hora i lloc de les proves:

 

 

20/08/2020 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

Recordeu que el dia de les proves és obligatori portar mascareta, així com bolígraf i document identificatiu original.

 

24/09/2020 S'ha publicat la modificació del lloc de les proves selectives que es duran a terme:

 

Dia         7 d’octubre de 2020

Hora      9 hores del matí

Lloc       Edifici de l'Escorxador

Adreça  c. Jacint Verdaguer, 30

Proves previstes inicialment: prova 1 (Teòrica - coneixements comuns), prova 2 (Teòrica - coneixements professionals) i prova 3 (pràctica – coneixements professionals)

 

30/09/2020 S'ha publicat la modificació dels membres del tribunal.

 

08/10/2020 S'ha publicat els resultats provisionals de les proves 1 i 2 realitzades el dia 7 d'octubre de 2020.

Es convoca a les persones aspirants que han superat les proves 1 i 2 a la realització de les següents proves que es duran a terme el proper:

 

Dia:     15 d’octubre de 2020

Hora:   9 hores del matí

Lloc:    Casa de Cultura

Adreça: c. Salvador Casas, 26

Proves inicialment previstes:

Prova 3 Pràctica. Coneixements professionals

Prova 4 Informàtica

 

15/10/2020 S'ha publicat els resultats provisionals de les proves 3 i 4, realitzades el dia 15 d'octubre de 2020.

Es convoca a les persones aspirants que han superat les proves 3 i 4 a la realització de les següents proves que es duran a terme el proper:

 

Dia:     19 d’octubre de 2020

Hora:   08:30 hores del matí

Lloc:    Casa de Cultura

Proves inicialment previstes:

Prova 5 Psicotècnica

Prova 6 Entrevista competencial

 

22/10/2020 S'ha publicat els resultats parcials de la fase d'OPOSICIÓ.

 

Desenvolupament de la fase de concurs.

Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició han d’aportar la documentació acreditativa dels mèrits en els termes previstos a les bases generals i en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d’aquests resultats al tauler d'anuncis de la pàgina web corporativa.

 

 • El full de càlcul amb l'autovaloració dels mèrits (document annexat) que s'ha d'enviar per correu electrònica a l'adreça electrònica processosselectius@olesademontserrat.cat
 • Els originals o les còpies compulsadesde les certificacions i altres documents acreditatius del mèrits al·legats, mitjançant instància en el Registre General d'aquest Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans establerts de conformitat amb la legislació vigent.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies. I, a més:

 • L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
 • L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

 

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional