Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Borsa de treball Agents Policia Local interins29/11/2019


OFERTA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

 

Procés selectiu: 19-TEMP05

 

Objecte: Borsa de treball d’agent de la Policia Local per cobrir les vacants sobrevingudes que es generin, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, de la plantilla de personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Haver complert 18 anys i no passar dels 55.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 30 de novembre al 19 de desembre de 2019, ambdós inclosos.

 

Taxa dels drets d’examen: 12,20€

 

03/01/2020 S'ha publicat al BOPB les Bases específiques i convocatòria del procés selectiu. Es reobre el termini per a la presentació d'instàncies fins el dia 16/01/2020 inclòs.

 

Les instàncies presentades entre el 30 de novembre i el 19 de desembre de 2019 es consideren sol·licituds vàlides i no es necessari que les persones candidates en tornin a presentar una de nova.

 

27/01/20 S'ha publicat la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. El termini per fer al·legacions és del 28/01/20 al 10/02/20.

 

Es fa públic la composició del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves:

Dia:    14 de febrer de 2020

Hora:  9 hores del matí

Lloc:   Casa de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Adreça: c. Salvador Casas, 26

Proves previstes inicialment: prova 1 (cultura general), prova 2 (teòrica) i prova 3 (català)
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional