Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta pública per cobrir 4 places d'Agent de la Policia Local20/6/2019


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT QUATRE PLACES

D’AGENT LOCAL

 

Places: 4 places d’Agent de la Policia Local i les vacants sobrevingudes que es generin, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C-2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Haver complert 18 anys i no passar dels 55.
 • Estar en possessió del certificat de nivell intermedi de Català B2 o d’algun dels certificats o titulacions equivalents.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B. Compromís, al seu càrrec, d’obtenir el permís de conduir de la classe A quan tingui dos anys d’antiguitat del permís A2.
 • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 21 de juny al 10 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

 

Dia, hora i lloc de les proves teòriques (inicialment previstes 1 i 2)

Dia:                 9 de setembre de 2019

Hora:              9 hores del matí

Lloc:                Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Adreça:           Salvador Casas, 26

 

Les persones aspirants que superin les proves 1 i 2 i no hagin acreditat documentalment el nivell de català exigit, hauran de superar una prova específica, obligatòria i eliminatòria.

 

Dia, hora i lloc de la prova 4 (aptitud física)

Dia:                 10 de setembre de 2019 

Hora:              10 hores del matí

Lloc:                Pavelló Municipal Salvador Boada

Adreça:           C. Urgell, s/n

 

Dia, hora i lloc de la prova 5 (psicotècnic)

Dia:                 12 de setembre de 2019

Hora:               17 hores de la tarda

Lloc:                Comissaria de Policia Local

Adreça:           C. Anselm Clavé, 151

 

Dia, hora i lloc de les entrevistes

Dia:                 16 de setembre de 2019

Lloc:                Comissaria de Policia Local

Adreça:           C. Anselm Clavé, 151

 

HORARI DNI
09:00 09:45 XXXXX322Y
09:00 09:45 XXXXX863Y
09:45 10:30 XXXXX421P
09:45 10:30 XXXXX288R
10:30 11:15 XXXXX553N
10:30 11:15 XXXXX824H
11:45 12:30 XXXXX483S
11:45 12:30 XXXXX308C

 

 

17/10/19 Prova 6. Reconeixement mèdic

 

Dia:         Dimecres 31 d’octubre de 2019.

Lloc:        Pl. Ramon Llull, 7-10, 2a planta

08203 - SABADELL (Barcelona)

 

Hores assignades:

 

Data

Hora

DNI

 

31-10-2019

10:00

XXXXX322Y

 

31-10-2019

10:45

XXXXX863Y

 

31-10-2019

11:30

XXXXX421P

 

31-10-2019

12:15

XXXXX553N

 

31-10-2019

12:45

XXXXX824H

Per a possibles incorporacions futures

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional