Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Cobertura interina d'un lloc de treball de Secretari/ària19/3/2021


PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA

 

Lloc de treball: Secretari/ària, subescala Secretaria d’entrada reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Nomenament d'interinitat per un període previst de 10 mesos.

 

Denominació: Secretaria

Subescala: Secretaria d’entrada

Grup de classificació: A1

Nivell de destí: 30

Complement específic anual: 33.768.42 €

 

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa fixada per llei.
 • Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d’instàncies, del títol de grau universitari, o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
 • No estar separat mitjançant expedient disciplinari ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per l’accés al cos o escala de funcionaris.
 • No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
 • Posseir la capacitat funcional per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.
 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte o no apte.

 

Procés selectiu: concurs-oposició

 

Període de presentació d’instàncies: Del 22 al 31 de març de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació a presentar:

 

Taxa reguladora dels drets d’examen: 23,15€

 

En el moment de fer la sol·licitud es facilitarà l’autoliquidació de la taxa que s’ha de fer efectiva seguint les instruccions facilitades al mateix imprès.

 

En el cas de formalització de la sol·licitud per via telemàtica o qualsevol altra que permeti la normativa, caldrà facilitar una adreça de correu electrònic on es rebrà l’autoliquidació.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

06/04/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com el dia, hora i lloc de les proves selectives:

 

Dia:    23 de abril de 2021
Hora:  9:00 hores del matí
Lloc:   Casa de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Adreça Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: prova 1 (Teòrica - coneixements professionals), prova 2 (Pràctica – coneixements professionals) i prova 3 (entrevista competencial)

 

 

21/04/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, així com la modificació de l'hora d'inici de les proves selectives.

 

26/03/2021 S'ha publicat els resultats del procés selectiu.

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional