Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

Oferta d'1 plaça de Redactor - productor especialista en multimèdia8/2/2021


PROCÉS SELECTIU PER PROVEÏR EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA DE REDACTOR PRODUCTOR ESPECIALISTA EN MULTIMÈDIA

 

Places: 1 places de  REDACTOR – PRODUCTOR especialista en multimèdia, classe tècnica, categoria de tècnics especialistes, grup titulació C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020

 

Requisits:

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

 

  • Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de batxillerat, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior en la branca d’arts gràfiques o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d’algun dels certificats o titulacions equivalents, que s’hauran d’aportar en el moment de presentar la instància.

 

Procés selectiu: concurs-oposició. Torn lliure

 

Període de presentació d’instàncies: Del 8 de febrer a l’1 de març de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació: Durant el període de presentació d’instàncies només cal aportar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable (degudament emplenats i signats), així com la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

 

Registre: Cal registrar la sol·licitud a través del tràmit 'Instància general', dins de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica, o bé demanar cita prèvia per fer el registre d'entrada de manera presencial. Cal acompanyar el model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable que trobareu a l'apartat 'Documents' d'aquest anunci.

 

Taxa de drets d’examen regulada a ordenança fiscal número 26 =   13,60 €

 

Si opteu per tramitar la vostra sol·licitud per registre electrònic, rebreu l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen mitjançant correu electrònic.

 

Atès que hi ha dues convocatòries obertes relatives a llocs de treball de Redactor productor, cal especificar a quina convocatòria us voleu presentar.

 

Si teniu dubtes sobre la tramitació de la vostra sol·licitud en línia, disposeu del Servei OAC 360º que us atendrà per telèfon (935 954 759)  o via correu electrònic (oac360@olesademontserrat.cat)

 

15/02/2021 S'ha publicat al BOPB i al DOGC l'anunci d'esmena de la publicació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per proveir una plaça de Redactor - productor especialista en multimèdia, publicades el dia 5 de febrer de 2021, que contenia errors materials. El termini de presentació d'instàncies finalitza l'1 de març de 2021.

 

16/03/2021 S'ha publicat la llista provisional de persones admeses i excloses, així com la designació del tribunal i el dia, hora i lloc de les proves que es duran a terme:

 

Dia: 7 d’abril de 2021
Hora: 9 h del matí
Lloc: Casa de Cultura
Adreça: c. Salvador Casas, 26
Proves previstes inicialment: Proves 1, 2 i 3

 

31/03/2021 S'ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses

 

13/04/2021 S'ha publicat els resultats parcials de la Fase d'oposició (Proves 1, 2 i 3).

 

Vist que cap persona aspirant ha superat les esmentades proves eliminatòries, el tribunal ha declarat deserta aquesta convocatòria.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional